rok 2004

Uchwała Nr XVIII/101/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku

  
Uchwała Nr XVIII/101/04
 
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia  2004 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
 
 
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 , ze zm.) oraz art.109, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148- tekst jednolity, ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/85/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 10.621 zł, kwotę    dochodów 13.780.707 zł, zastępuje się kwotą 13.791.328 zł.  W § 1 ust.1 pkt.1 dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących  z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 223.856 zł 
 zastępuje się kwotą 228.330 zł, w tym  23.248 zł spłata zobowiązania z 2003 roku z tytułu
 finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą  oraz                      
 na zakupy inwestycyjne  w kwocie 5.747 zł .    
  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej .
   Dodaje się :
   - w dziale 750 rozdział 75011 § 2360  na kwotę     400 zł    - w dziale 751 rozdział 75113 § 2010  na kwotę  2.386 zł    - w dziale 852 rozdział 85212 § 6310  na kwotę  5.747 zł    - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010  na kwotę  2.088 zł                                                                              -------------    Razem :                                                               10.621 zł  
 
 
 
   B.W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 10.621zł, kwotę    wydatków 16.681.289 zł, zastępuje się kwotą 16.691.910 zł.
  
   W § 1 ust.2 pkt.1 wydatki na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji
    rządowej w kwocie 200.608 zł, zastępuje się kwotą 205.082 zł   oraz wydatki na zakupy    
    inwestycyjne w kwocie 5.747 zł.
  Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
   Dodaje się :   - w dziale 751 rozdział 75113 § 4210  na kwotę      885 zł   - w dziale 751 rozdział 75113 § 4300  na kwotę   1.201 zł   - w dziale 751 rozdział 75113 § 4410  na kwotę      300 zł   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010  na kwotę   1.701 zł   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110  na kwotę      309 zł   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4120  na kwotę        42 zł   - w dziale 852 rozdział 85212 § 4210  na kwotę        36 zł   - w dziale 852 rozdział 85212 § 6060  na kwotę   5.747 zł   - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110  na kwotę  30.000 zł                                                                             -------------   Razem :                                                                 40.221 zł
 
 
Zwiększa się :    - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210   o kwotę       400 zł    - w dziale 801 rozdział 80101 § 6050   o kwotę    7.000 zł    - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050   o kwotę  15.000 zł
                                                                               -------------   Razem :                                                                  22.400 zł
Zmniejsza się: - w dziale 757 rozdział 75704 § 8020   o kwotę     52.000 zł
 
 
 
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały , który  stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
 
 
 
 
 
§ 2
 
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie " Określa się wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę  w roku budżetowym" i dodaje się nowe zadania :
L.p.
Nazwa  zadania
Plan wydatków na 2004 rok
Źródła finansowania
Budżet gminy
GFOŚ i GW
36.
Zakup zestawu komputerowego wraz                z kserokopiarką
5.747 ,-
5.747,-
 
37.
Zakup i montaż wiat przystankowych
15.000,-
15.000,-
 
 
 
Zwiększa się planowane środki budżetu o kwotę 7.000 zł  na zadaniu pn. " Budowa łącznika komunikacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Przykonie "  ( poz.17  Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej). 
 
§ 3
 
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
Zmniejsza się :
Stan środków na 31.12. 2004   o kwotę  13.000 zł
 
Zwiększa się :
III. Wydatki ogółem  o 13.000 zł pkt. 1.5  Edukacja ekologiczna i wypoczynek  o kwotę  13.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych  o kwotę  13.000 zł
§ 4
 
W § 6 pkt.1 kwotę  223.856 zł, zastępuje się kwotą  228.330 zł "  dodaje się : oraz dochody i wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.747 zł."
W § 6 pkt.2  Otrzymuje brzmienie : "Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań bieżących oraz na zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej określa załącznik Nr 7 do uchwały". W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
 
 
Dochody
Dodaje się: - w dziale 751 rozdział 75113  § 2010  na kwotę  2.386 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010  na kwotę  2.088 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 6310  na kwotę   5.747 zł                                                                            -------------- Razem :                                                                10.221 zł
Wydatki
Dodaje się: - w dziale 751 rozdział 75113 §§ pozostałe wydatki bieżące na kwotę 2.386 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010 na kwotę  1.701 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110-4120 na kwotę   351 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § pozostałe wydatki bieżące na kwotę  36 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 6060  na kwotę  5.747 zł
 
 
W § 6 pkt.3. uchwały budżetowej wprowadza się zmiany :
 A. W załączniku Nr 8  kwotę 223.856 zł zastępuje się kwotą  234.077 zł i wprowadza się  zmiany:     Dodaje się :  - w dziale 751 rozdział 75113 § 2010  na kwotę  2.386 zł  - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010  na kwotę  2.088 zł   - w dziale 852 rozdział 85212 § 6310  na kwotę  5.747 zł
                                                                            -------------  Razem :                                                                10.221 zł
B. W załączniku Nr 9 kwotę  200.608 zł  zastępuje się kwota  210.829 zł i wprowadza się  zmiany :  Dodaje się : - w dziale 751 rozdział 75113 § 4210  na kwotę      885 zł - w dziale 751 rozdział 75113 § 4300  na kwotę   1.201 zł - w dziale 751 rozdział 75113 § 4410  na kwotę      300 zł  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4010  na kwotę   1.701 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110  na kwotę      309 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 4120  na kwotę        42 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 4210  na kwotę        36 zł - w dziale 852 rozdział 85212 § 6060  na kwotę   5.747 zł                                                                           ---------------  Razem :                                                                10.221 zł 
 
 
   § 5   
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
             
                                                                                                                Załącznik Nr 1                                                                                                                 do Uchwały Nr XVIII/101/04                                                                                                                 Rady Gminy Przykona                                                                                                                 z dnia 27 kwietnia  2004 roku
 
 
 
 
Przychody i rozchody budżetu gminy w 2004 roku
 
 
 
§
 
Treść
 
Przychody
 
Rozchody
 
 
9570
 
 
  Nadwyżki z lat ubiegłych
 
 
 
2.150.647 ,-
 
9550
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
 
802.535,-
 
9920
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek                    i kredytów
 
 
52.600,-
 
Razem :
 
2.953.182
52.600,-
 
                                                                 Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/101/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia  2004 roku
 
  
                 Budżet Gminy na 2004 rok zwiększa się  po stronie dochodów o kwotę 10.621zł na podstawie : - pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-104/04  z dnia 22 marca 2004 roku    w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2004 w kwocie 4.035 zł  z przeznaczeniem    na organizację stanowisk  pracy  w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy    z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, - pisma  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-166/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku    w sprawie przyznania dotacji celowej  z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne    gminy do realizacji nowych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych         
   w  kwocie 3.800 zł, -  pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-980-6/04                              
   z dnia 22 kwietnia 2004 roku  w sprawie przyznania dotacji celowej  z przeznaczeniem          
   na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu
   Europejskiego w kwocie 2.386 zł,  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego     art.5 ust.1 pkt.6.  5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku     z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
    ustawami, w kwocie 400 zł.
 
                 Po stronie wydatków budżet zwiększa się o kwotę 10.621 zł. Środki przeznacza się na : - zakup materiałów biurowych w urzędzie gminy  kwotę  400 zł, - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu
  Europejskiego w kwocie 2.386 zł, - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na budowę łącznika  komunikacyjnego    dla Szkoły Podstawowej w Przykonie  o kwotę  7.000 zł, - wynagrodzenia i pochodne w związku z utworzeniem nowych stanowisk  pracy    do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwotę 2.088 zł, - zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką  w związku z realizacją zadań 
  wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwotę 5.747 zł, - wypłatę jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka  kwotę 30.000 zł, - zakup wiat przystankowych kwotę  15.000 zł.
 
                 Zmniejsza się planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia KWB "Adamów" w Turku o kwotę 52.000 zł (kwota ta obejmuje spłatę  części raty kredytu w miesiącu styczniu br.).
 
 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" Spółka Akcyjna  potwierdziła pismem    z dnia  14.04.2004 r  spłatę trzech rat kredytu  oraz odsetek za ww. okres wg Umowy 4/97/W-16/OZ-RZ-bs/k/069 z dnia 26.06.1997r.
Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie gminy jest niezbędne celem prawidłowego  ich sfinansowania.    
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.