rok 2004

UCHWAŁA NR XXV/148/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku

UCHWAŁA  NR XXV/148/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 listopada 2004 roku
 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Gminy Przykona  na lata 2005 - 2009
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz.U. Nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy Przykona uchwala , co następuje :
 
§1
 
Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przykona na lata 2005 - 2009 , w brzmieniu określonym  załącznikiem  do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w  życie po  upływie 14  dni  od  dnia  ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
                                                        Załącznik do Uchwały
                                                 Nr XXV /148 / 04
                                                           Rady Gminy Przykona
                                                                     z dnia 29 listopada 2004 roku
 
 
PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA
NA LATA   2005  -  2009
 
ROZDZIAŁ  I
 
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego, mieszkaniowego zasobu gminy Przykona na lata 2005-2009
 
 
1.Aktualną wielkość mieszkaniowego zasobu gminy przedstawiają poniższe 
   tabele :
 
LOKALE MIESZKALNE
 
 Lp
 Miejscowośc
Nazwa  Budynku
Ilość mieszkań
Pow. Użytkowa
w m2
  1
                   2
         3
             4
           5
  1
Przykona
Szkoła Podstawowa
          3
  165,79
  2
Przykona
Budynek - własność UG Przykona / po Ośrodku Zdrowia/
          4
  223,20
  3
Boleszczyn
Szkoła Podstawowa
          2
  154,03
 4
Sarbice
Szkoła Podstawowa
          2
    96,95
 
LOKALE SOCJALNE
 
  Lp
 Miejscowośc
Nazwa Budynku
Ilość mieszkań
Po użytkowa w m2
   1
                  2
             3
            4
         5
   1
 Ewinów
Budynek  - własność UG Przykona / po byłej Szkole Podstawowej /
          2
    91,50
   2
 Sarbice
Budynek  przy Szkole Podstawowej w Sarbicach
           2
    66,00
 
2.  Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2005 - 2009
     W okresie 2005 - 2009 nie przewiduje się  pozyskania nowych mieszkań
      a jedynie utrzymanie istniejących w należytym stanie technicznym .
3. Ocena i prognoza aktualnego stanu technicznego mieszkaniowego zasobu
     gminy.
     Stan techniczny budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
     gminy Przykona jest zróżnicowany i zależy od wieku budynków, ich
     konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje.
     Celem Gminy Przykona jest nie dopuszczenie do pogarszania się stanu
     technicznego budynków. Dążyć należy do podnoszenia standardu lokali, 
     estetyki budynków jako całości i likwidacji zużycia funkcjonalnego.
     Po analizie stanu technicznego budynków należących do mieszkaniowego
     zasobu gminy  stwierdzono, że należałoby w przyszłości przeprowadzić w  
     istniejącym zasobie mieszkaniowym gminy remonty bieżące, a nawet
     kapitalne.
ROZDZIAŁ   II
 
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali  na lata 2005 - 2009
 
1.Stan techniczny budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy
   ocenić należy jako zadawalający .
   Remontów kapitalnych w latach 2005 - 2009 nie przewiduje się, w związku z 
   tym nie został opracowany plan remontów i modernizacji z podziałem na
   kolejne lata.  Natomiast w omawianym terminie będą  podejmowane działania
   związane z bieżącym utrzymaniem  budynków  i lokali wynikających z 
   ewidentnej konieczności.
ROZDZIAŁ   III
Planowana sprzedaż lokali w latach 2005 - 2009
 
1.Ustala się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom.
2.Pierwszeństwo w nabywaniu lokali dotyczy wyłącznie najemców lokali mieszkalnych w przypadku gdy najem został zawarty na czas  nieoznaczony.
3.Najemcy, o których mowa w pkt 1 otrzymują pisemne zawiadomienie o  przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym im pierwokupie w  nabyciu lokalu, oraz ofertę jego nabycia z wyznaczonym terminem do złożenia pisemnego wniosku .
4.W razie nie złożenia wniosku o nabycie lokalu w wyznaczonym terminie od daty otrzymania oferty Wójta Gminy, lokal może zostać przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu na podstawie  odrębnej uchwały Rady Gminy.
5.W  przypadku  sprzedaży lokalu  mieszkalnego w  drodze bezprzetargowej zapłata jego ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat .
6. Rada Gminy Przykona w ciągu najbliższych 5 lat nie przewiduje sprzedaży lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
 
 
ROZDZIAŁ  IV
 
Polityka czynszowa
 
Zasady polityki czynszowej określa Uchwała Nr VII / 35 / 03  Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia  2003 roku, które stanowią element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy.
 
ROZDZIAŁ  V
 
 
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Przykona oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 - 2009.
 
 
1.Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza  Wójt Gminy Przykona  
2.Z uwagi na niewielką ilość lokali  stanowiących mieszkaniowy zasób gminy  nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania tym zasobem  w najbliższych latach .
 
                                                        ROZDZIAŁ VI
 
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2005 - 2009
 
1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w kolejnych latach
    będą:
-      wpływy z czynszów za lokale mieszkalne
-      wpływy z czynszów za lokale użytkowe
-      środki z budżetu gminy
                                         ROZDZIAŁ  VII
 
 
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy a także wydatki inwestycyjne .                                       
 
 
Na planowane  wydatki związane z bieżącymi  remontami oraz modernizacją lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przewiduje się  około 10 tys zł rocznie w okresie obowiązywania programu.
 
 
                                          ROZDZIAŁ  VIII
 
 
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania  i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy .
 
 
Przedstawione w pkt I - VII zamierzenia mają na celu wykorzystanie i racjonalizację gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem gminy Przykona uwzględniając aktualne i przewidywane  możliwości organizacyjne i finansowe gminy, bez podejmowania innych działań .
 
 
U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr XXV/148/04
Rady Gminy Przykona
z dnia  29 listopada 2004 roku
 
 
 
W  sprawie   uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania    mieszkaniowym zasobem gminy Przykona
 
 
 W  dniu 10  lipca  2001r.  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia  21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz. U. Nr. 71 poz.733 z późniejszymi zmianami /.
 
Art. 21 wymienionej ustawy nakłada obowiązek na Radę Gminy podjęcia uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Założeniem niniejszego programu jest  wyznaczenie kierunków w jakich ma zmierzać  polityka Gminy Przykona w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.
              W świetle powyższego podjęcie  niniejszej uchwały jest zasadne .
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.