rok 2004

UCHWAŁA NR XXV / 147/ 04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku

UCHWAŁA NR XXV / 147/ 04
Rady Gminy Przykona
   z dnia 29 listopada 2004 roku
 
 
w sprawie  ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład      mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3, art 41 ust.1 oraz art 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142   poz. 1591 z  późniejszymi  zmianami / oraz  art. 21 ust. 1 pkt  2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz.U.Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami /  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały .
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                      Załącznik do Uchwały    
                                                               Nr XXV /147/ 04
                                                                                          Rady Gminy Przykona                       
                                                                                  z dnia 29 listopada 2004 roku
 
 
 
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY PRZYKONA
 
 
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.Uchwała  reguluje  zasady i tryb wynajmowania  lokali  mieszkalnych
   i socjalnych  wchodzących  w  skład mieszkaniowego  zasobu  gminy
   Przykona.
2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą  lokale stanowiące własność gminy.
3. Mieszkaniowy zasób gminy przeznaczony  jest na zaspokojenie potrzeb
    mieszkaniowych osób / rodzin / zamieszkujących na terenie gminy .
 
§ 2
 
Ustawa z dnia  21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz.U. Nr 71 poz. 733 ze zm. / zwana jest w niniejszej uchwale  ustawą.
 
§ 3
 
Wynajmującym lokale mieszkalne i socjalne jest gmina Przykona  reprezentowana przez Wójta Gminy Przykona .
 
§ 4
 
 
Za dochód w rozumieniu uchwały uważa się sumę wszystkich dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym rozpatrywany jest wniosek.
Do wyliczenia dochodu rodziny przyjmuje się zasady obowiązujące w przepisach o dodatkach mieszkaniowych .
 
- 2 -
 
                                                 ROZDZIAŁ  II
 
 
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przykona
 
§ 5
 
 1.Gmina Przykona gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym,
     wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom  posiadającym stałe
     zameldowanie na terenie gminy.
 2.W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Przykona może udzielić zgody
     na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1 o ile
     jest to uzasadnione interesem społecznym.
 3. Gmina wyodrębnia część zasobu mieszkaniowego gminy z przeznaczeniem
na lokale socjalne z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie.
 
                                                          §6
 
Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Przykona z  wyjątkiem lokali socjalnych  i lokali przeznaczonych  do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony .
 
 
ROZDZIAŁ  III
 
 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali  zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokalu socjalnego
 
§ 7
 
1.Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna  się od złożenia
   wniosku o najem lokalu mieszkalnego.
2.Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu
   mieszkalnego zobowiązany jest Wójt Gminy Przykona.
 
§ 8
 
Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.
 
ROZDZIAŁ IV
 
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje  pierwszeństwo zawarcia
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony  i lokalu socjalnego
 
§ 9
 
1.Ustala się, że umowy najmu lokalu socjalnego mogą być zawierane z osobami,  które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w miarę posiadanych lokali przez Gminę.
2.Lokal socjalny może być oddany w najem, jeżeli średni miesięczny dochód na  jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 80 %  najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, a w gospodarstwach wieloosobowych 55 % najniższej emerytury.
3. Dochód o którym mowa w pkt. 2 oblicza się zgodnie z § 4.
4.Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom, które
   -  utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
   - osobom bezdomnym
 5.Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się  na czas oznaczony.
 6.Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie  oznaczonego, w nie terminu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się  w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
 
§ 10
 
1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 10 m2  powierzchni łącznej pokoi a w przypadku gospodarstwa  jednoosobowego  20 m2 powierzchni łącznej pokoi  .
2. Lokale  mieszkalne mogą być wynajmowane osobom których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa  domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających  datę złożenia wniosku  nie przekracza 160 %  najniższej emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym  lub 110 %  tej kwoty   w gospodarstwie wieloosobowym.
 
- 4 -
 
3 .Dochód o którym mowa  w  pkt. 2 oblicza się  zgodnie z § 4.
4. W przypadku pozyskania wolnych lokali ustala się następujące kryteria osób, którym mogą być wynajęte  wolne lokale :
    -  lokale  znajdujące się na terenie szkół - nauczycielom w miarę możliwości i  innym osobom zatrudnionym w tych szkołach,
    -  lokale  znajdujące się w budynkach, przeznaczonych pod usługi z zakresu ochrony zdrowia- osobom, , wykonującym te usługi na rzecz społeczności gminy Przykona.
    -  w wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy może udzielić zgody na zawarcie  umowy z innymi osobami.
3. Niniejsza uchwała nie narusza praw osób, które zawarły umowy najmu lokali mieszkalnych przed dniem jej wejścia w życie .
 
 
ROZDZIAŁ  V
Zamiany mieszkań
 
§ 11
 
1.Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach   mogą  dokonywać  zamiany zajmowanych lokali , w miarę posiadanych lokali przez wynajmującego oraz za jego  pisemną zgodą .
2.Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w  wyniku takiej zamiany uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny oraz lokal o  wyższym standardzie wyposażenia lub o większym metrażu.
3. Wynajmujący odmówi zgody  na dokonanie zamiany w przypadku gdy:
         a / którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę zalega z zapłatą należności czynszowych,
         b / którakolwiek z osób ubiegających się o  zamianę  nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
 
ROZDZIAŁ  VI
 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
 
                                                    § 12
 
1.Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, jeżeli są jego dziećmi, rodzicami, osobami przysposobionymi.
2.Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 jest ustalenie,  że wyżej  wymienione  osoby  nie mogą  przekwaterować się  do  nowego  miejsca  zamieszkania najemcy z uwagi na to że, najemca nie posiada tytułu prawnego do lokalu lub domu, w którym zamieszkał.
3.Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy Przykona z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez 10 lat .
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
Do Uchwały Nr XXV/147/04
Rady Gminy Przykona
z dnia  29 listopada 2004 roku
 
W sprawie  ustalenia  zasad wynajmowania lokali wchodzących
 w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona.
 
 
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu wdrożenie  polityki Gminy w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych   wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu, co pozwoli na  racjonalne gospodarowanie gminnym zasobem  tego elementu mienia komunalnego .
W związku z powyższym podjęcie takiej uchwały jest zasadne .
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.