rok 2004

UCHWAŁA NR XXV/144/04 Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r.

 
UCHWAŁA  NR XXV/144/04        
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 listopada 2004r.
 
        w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
           
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r   o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591/  Dz.U.z 2002r     Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203   art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity  Dz.U. z 2002r Nr 9, poz.84 ,Nr 200 poz.1683,Dz.U.z 2003 Nr 110,poz.1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840 Dz. U. z 2004r Nr 92, poz 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/,  art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tekst jednolity Dz.U. z 1993r Nr 94 poz. 431/ , Dz.U. z 1994r Nr 1, poz.3, Dz.U. z 1996r  Nr 91, poz.409, Dz.U. z 1997 Nr  43, poz. 272, Nr  137,poz. 926 , Dz.U.z 1998 r  Nr 108, poz. 681, Dz.U. z 2001r Nr 81, poz.875 ,Dz.U. z 2002r Nr 200, poz.1680, Dz.U. z 2003r Nr 110, poz.1039, Nr 162,poz.1568/ oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30października 2002r o podatku leśnym /tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 200, poz.1682/,  Dz. U. z 2002r Nr 216, poz.1826.  
 
Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje:
 
 
§1
 
        Określa  się następujące wzory formularzy podatkowych:
1/ w podatku od nieruchomości:
 • dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi -   deklaracja na  podatek od nieruchomości w brzmieniu  załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
 • dla osób fizycznych - informacja w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
 • dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób fizycznych - dane o nieruchomościach w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
 • dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób fizycznych - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości w  brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 
2/ w podatku rolnym:
 • dla osób prawnych spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi  jednostkami organizacyjnymi -  deklaracja na podatek rolny w brzmieniu załącznika  nr 5 do niniejszej uchwały,
 • dla osób fizycznych - informacja  w sprawie podatku rolnego w brzmieniuzałącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
 • dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób fizycznych - dane o nieruchomościach rolnych w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszej  uchwały,
 • dla osób prawnych, spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób fizycznych - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym   w brzmieniu załącznika nr 8 do niniejszej uchwały,
 
 
3/ w podatku leśnym:
 • dla osób prawnych, spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi- deklaracja na podatek leśny w brzmieniu załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
 • dla osób fizycznych - informacja w sprawie podatku leśnego w brzmieniu załącznika nr 10  do niniejszej uchwały,
 • dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób fizycznych - dane o nieruchomościach leśnych w brzmieniu załącznika nr 11 do  niniejszej  uchwały,
 • dla osób prawnych ,spółek i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami  z  osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi i dla osób fizycznych - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  w brzmieniu załącznika nr 12 do niniejszej uchwały.
                                                          
 
§ 2
 
       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
       Traci moc Uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2002r w 
      sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych i Uchwała Nr XIV/72/03 Rady
      Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2003 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/02
      Rady Gminy Przykona z dnia 11 grudnia 2002r   w sprawie określenia wzorów
      formularzy podatkowych.
 
§ 4
                                                                                   
      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
      Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku
       należnego na 2005rok.
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały XXV/144/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 listopada 2004roku
 
        Ustawy : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym,
o podatku leśnym nałożyły na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały
wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku  od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości /Dz. U. Nr 107,poz. 1138/ wprowadza zasady prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym. W rozporządzeniu tym został określony uszczegółowiony zakres informacji objętych ewidencją w szczególności dane osobowe podatnika ,dane dotyczące przedmiotu opodatkowania oraz dane o zwolnieniach i o nieruchomościach.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Przykona określa wzory przedmiotowych formularzy.
 
ZAŁĄCZNIKI (format PDF):
 
 
 
 
                 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.