rok 2004

UCHWAŁA NR XVII / 98/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 marca 2004 roku

                                       UCHWAŁA NR  XVII / 98/04
                                       RADY GMINY PRZYKONA
                                       z dnia 23 marca 2004 roku
 
 
W sprawie : zatwierdzenia  Regulaminu  Konkursu  pn. Najpiękniejsza
                     Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
 
 
                Na  podstawie  art. 18  ust. 1 , art. 21 i art. 25 ust  4 i 5 ustawy  z  dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591
ze zm / Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Regulamin Konkursu pn.  Najpiękniejsza Zagroda i Posesja
w  zakresie  ekologii i ochrony środowiska , stanowiący  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia .
 
 
 
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVII/98/04
                                                                                                        z dnia  23 marca 2004 roku
 
REGULAMIN KONKURSU
 
pn. ’’Najpiękniejsza Posesja i Zagroda w zakresie  ekologii i ochrony środowiska
 
I.  Cel konkursu
   
     Celem  konkursu  jest  edukacja  ekologiczna i  propagowanie  działań
     proekologicznych oraz  zwrócenie uwagi mieszkańców  na  estetykę
     otoczenia, uczynienie  polskiej wsi -  wsią piękną  i uporządkowaną, z
     funkcjonalną, ładną, otoczoną  zielenią architekturą wsi.
     W swoich założeniach konkurs jest zachętą dla mieszkańców wsi do dbania
     o poprawę estetyki zagród i posesji, oraz do podejmowania i kontynuowania
     działań w zakresie  ekologii i ochrony środowiska..
 
II. Organizacja konkursu
    
        Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach :
  -   kategoria  posesja
  -   kategoria zagroda
 
III.   Organizatorzy konkursu
 
   Organizatorem konkursu jest Rada Gminy Przykona
    Konkurs ogłasza się na  2004 rok
    Doradztwo specjalistyczne prowadzić będzie specjalista Oddziału
    Zamiejscowego Wielkopolskiego Doradztwa Rolniczego w Kościelcu.
    Obsługę techniczną zapewnia Urząd  Gminy.
 
IV. Udział w konkursie
 
   W konkursie mogą brać udział właściciele zagród i posesji z terenu Gminy
    Przykona .
   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie wg. wzoru
    stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu w terminie do 20 kwietnia
    2004 roku.
    Zgłoszenie  można  składać  u sołtysa  oraz  indywidualnie  w   Urzędzie
    Gminy pokój nr 18.
         W  konkursie  nie  biorą  udziału  laureaci  z  ubiegłych  trzech lat,  którzy
         otrzymali nagrody rzeczowe oraz członkowie komisji konkursowej.
 
 
 
V.Terminarz konkursu
 
Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo.
W terminie do 30 czerwca Gminna Komisja konkursowa dokona lustracji i oceny zgłoszonych zagród i posesji metodą punktową wg. załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 30 września 2004 roku .
 
Skład Gminnej Komisji konkursowej :
 
1.  Stanisław Krysztofowicz                           -       Przewodniczący Komisji
2.  Jerzy Rosiak                                              -        Członek
3.  Maciej Bednarek                                       -        Członek
4. Kazimierz Białek                                       -        Członek
 
VI .Nagrody
 
       Na  nagrody przeznacza się kwotę w wysokości  6000,00 zł
       Nagrodzonych zostanie pięciu uczestników w kategorii zagród i pięciu
       uczestników w  kategorii posesja, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów.
       Przewiduje się także nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników
       konkursu w obydwu kategoriach, nagrody przyznane będą w formie
       rzeczowej.
  Wielkość poszczególnych nagród określi Gminna Komisja po sporządzeniu
  zbiorczych  wyników konkursu.
  Regulamin dotyczy roku 2004 .
 
VII. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
        publikacje imienia , nazwiska i miejsca zamieszkania na liście laureatów,
        która ukaże się w prasie i na tablicy informacyjnej Urzędu .
  
 
Załącznik nr  2
 
Ocena zagrody i posesji biorącej udział w Konkursie pn.’’Najpiękniejsza Zagroda i Posesja,w zakresie ekologii i ochrony środowiska w 2004 roku..
 
 
 
I.
      -   za posiadanie pojemników na odpady lub dobrze urządzony śmietnik
         / murowany,  przykryty /                                      -     od  1  do            -            10 pkt
 
      II. 
       -   ogólny ład i porządek w  posesji  / zagrodzie
                                                                                        -     od 1  do             -            20 pkt
 
III.
       -   wyposażenie posesji, zagrody w elementy małej architektury / altany, pergole,
            ogródki  skalne , ławki itp./                                -   od 1 do                -            20 pkt
 
IV.
        -  nasadzenie i utrzymanie drzew i krzewów ozdobnych
                                                                                      - od   1   do               -           20 pkt
 
V.
        -   utrzymanie trawników i kwietników                - od  1    do               -           15 pkt
 
 
VI.
         - elewacja budynków  , stan i wygląd ogrodzeń
                                                                                      -  od  1 do                -             10 pkt
 
VII.
 
          - inne elementy zagospodarowania posesji / zagrody      
                                                                                      -  od 1 do                  -             5 pkt
 
 
 
Uwaga :  Suma punktów możliwych do uzyskania w kwalifikacji posesji /
                zagroda  wynosi  100.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 
 
 
                                             K O N K U R S
                               Najpiękniejsza Zagroda i Posesja
                                        / formularz zgłoszenia /
 
 
 
............................................................................................................................
                                          / Imię i Nazwisko  /
 
............................................................................................................................
                                      / Adres zamieszkania , nr telefonu  /
 
............................................................................................................................
                                     Przedmiot zgłoszenia - Zagroda - Posesja /
 
 
              
 
                                                              ...........................................................
                                                                   / podpis osoby zgłaszającej /
 
           
                                                               ...........................................................
                                                                /   podpis osoby zgłaszanej /
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.