rok 2004

UCHWAŁA NR XVII/89/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 23 marca 2004 roku

 
 
                                       UCHWAŁA NR XVII/89/04
RADY GMINY PRZYKONA
                                       z dnia  23 marca 2004 roku
 
 
 
 
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747 ) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
                                                            
§ 1
 
 
Uchwala się Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
 
                                                                                                                              ZAŁĄCZNIK
Do Uchwały Nr XVII/89/04
                                                                                                  Rady Gminy Przykona
                                                                                                         z dnia 23 marca 2004 roku
 
 
REGULAMIN  DOSTARCZANIA  WODY I  ODPROWADZANIA
              ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY PRZYKONA
 
                                                 Rozdział I
 
                                                  Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na obszarze Gminy Przykona.
 
§ 2
 
Użyte w regulaminie określenia oznaczają :
 
1.    Przedsiębiorstwo - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej,
      jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
      lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie
      posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
 
2.  Odbiorcę usług   - każdego, kto korzysta z usług Przedsiębiorstwa w zakresie
      zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
      zawartej umowy.
 
3.    Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z
      wewnętrzną instalacją wodociągową  w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem
      za wodomierzem głównym.
 
4.    Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku- od granicy nieruchomości.
 
5.    Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
      polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody .
 
6.    Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa
      polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
 
7.    O ile w niniejszym regulaminie powoływane są przepisy ustawy bez bliższego określenia oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr, poz. 747 ).
 
 
Rozdział II
Minimalny poziom świadczonych usług
 
§ 3
Jakość dostarczanej wody przez Przedsiębiorstwo do Odbiorcy usług musi spełniać wymagania określone przez właściwego Ministra do spraw zdrowia
§ 4
Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej budynku poza hydrantami przeciwpożarowymi powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5KG/m2 )i nie więcej niż 0,6 MPa ( 6 KG/m2 ).
§ 5
 
Przedsiębiorstwo zapewnia w sposób ciągły i niezawodny dostawę wody o odbiór ścieków. Przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 2 godziny. W uzasadnionych przypadkach przerwa w dostawie wody może być dłuższa. W przypadku przerwy dłuższej niż 6 godzin Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie, drogą radiową itp. ) powiadomić mieszkańców oraz zapewnić zastępcze źródło poboru wody.
 
Rozdział  III
                                                          Zawieranie umów
§ 6
1.    Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków  następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość  została przyłączona do sieci.
2.    Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3.    Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
4.    Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego , o którym mowa w ust. 3  Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:
      a).  wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z
            obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,
b).  udostępniony jest swobodny dostęp do pomieszczenia wodomierzowego celem
      dokonania odczytu wodomierza, jego naprawy i wymiany,
      c).  wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem
            głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady
            ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich
            lokatorów,
      d). uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez
            zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach
5.    Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali
      osobami, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w 
      pkt. 4. Szczegółowe warunki dostarczania wody tym odbiorcą reguluje umowa
      zawarta pomiędzy  Przedsiębiorstwem, właścicielem lub zarządcą budynku
      wielolokalowego  oraz osobami korzystającymi z lokali.
 
 
§ 7
 
1.    Umowa może być zawarta na czas nieokreślony  lub określony.
2.    Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3.    Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę usług za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4.    Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo  środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
 
                                                                    § 8
 
Umowa o której mowa w § 6 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1)    ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia w tym minimalne i maksymalne ilości dostarczanej wody lub odbieranych ścieków,
2)    sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
3)    praw i obowiązków stron umowy,
4)    procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5)    ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
6)    okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
 
§ 9
 
W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.  
 
  § 10
 
Na wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo może odpłatnie przejąć obowiązek zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Szczegółowy zakres obowiązków stron określa umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków.
 
 
Rozdział IV
Prawa i obowiązki Odbiorcy usług
 
§ 11 
 
W Przedsiębiorstwie wyznaczono osobę do spraw obsługi klienta. Klient na tym stanowisku  pracy może uzyskać pełną informację dotyczącą realizacji usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.
 
 
§ 12
 
Członkowie Kierownictwa Przedsiębiorstwa w określonych godzinach przyjmują skargi i wnioski od mieszkańców gminy w sprawach świadczonych usług. Skargi i wnioski Przedsiębiorstwo załatwia w miarę możliwości odwrotnie. 
W uzasadnionych przypadkach udzielenie odpowiedzi może nastąpić w terminie późniejszym, nie później jednak niż w terminie 14 - stu dni.
 
§ 13
 
Odbiorca usług ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa obniżenia opłaty za dostarczoną wodę w przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub Organ Inspekcji Sanitarnej dostarczania wody o jakości nie odpowiadającej normom określonym przez właściwe przepisy.
 
§ 14
 
Odbiorca usług winien na własny koszt zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nie uprawnionych.  
 
 
§ 15
 
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
 
§ 16
 
Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
 
§ 17
 
Odbiorca usług winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w  instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
 
§ 18
 
Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.
 
§ 19
 
Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 § 20
 
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
1)    użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2)    użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3)    poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
4)    wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.
 
§ 21
 
Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1)    odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
2)    odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3)    substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 o C, a w  szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotlenu,
4)    substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru, i cyjanowodoru,
5)    odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
6)    nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.
Rozdział V
Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa
 
§ 22
1.    Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
2.    Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3.     Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez właściwe przepisy.
 
 
§ 23
 
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do regularnego informowania Wójta Gminy Przykona o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
§ 24
 
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 6 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę usług o jego lokalizacji.
 
§ 25
 
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
 
§ 26
 
1.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy usług wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów w ppoż.
2.    Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 27
 
1.    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzonych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2.    Przedsiębiorstwo jest obowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. 
 
§ 28
 
Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku jeżeli:
1.    Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa.
2.    Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
3.    Jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenia albo pominięcie urządzenia pomiarowego.  
4.    Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to
      jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych
      wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
 
 
§ 29
 
Przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci.
 
Rozdział VI
 
Sposoby rozliczeń
 
§ 30
 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 
§ 31
 
1. Ilość dostarczonej  wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość
    dostarczanej  wody  ustala  się  na  podstawie  zainstalowanych  tam  wodomierzy,
    z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym
    a sumą  odczytów z wodomierzy w lokalach.
 
§ 32
 
W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
 
 
§ 33
 
1.    W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie
      6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe
            - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
            iloczynu średnio - miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
            niesprawności wodomierza.
2.    Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
3.    W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług niesprawności wodomierza, pokrywa on koszt sprawdzenia.
 
 
§ 34
 
1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą
    ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych
    źródeł.
 
§ 35
 
1.    W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
2.    Przyjmuje się, że rozliczanie umniejszenia ilości ścieków o ilość wody zużytej do podlewania ogórków przydomowych lub działek odbywać się będzie w okresie od 15.V do 15 IX.
 
 
§ 36
 
1.    Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2.    Wniesienie przez Odbiorcę usług reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
 
§ 37
 
Przy rozliczeniach z Odbiorcami usług, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
 
§ 38
 
Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie.
 
§ 39
 
1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
 
 
§ 40
 
Przedsiębiorstwo obciąża Gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie za wodę:
a)    pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b)    zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
c)    zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
 
 
Rozdział VII
 
Warunki podłączenia do sieci
 
§41
 
1.    Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2.    Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy dołączyć:
-    tytuł prawny do nieruchomości
-    aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500
3.    Jeżeli istnieją warunki do podłączenia nieruchomości do sieci to Przedsiębiorstwo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku wydaje warunki techniczne. Wydane warunki techniczne obowiązywać będą przez okres 2 lat.
4.    Po otrzymaniu warunków technicznych wnioskodawca winien opracować dokumentację budowlaną na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i uzgodnić ją z Przedsiębiorstwem oraz  dopełnić warunków przewidzianych  ustawą Prawo Budowlane..
5.    Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt dokonuje budowy tych przyłączy.
6.    Przyłączenie do sieci wykonywane jest odpłatnie Przez Przedsiębiorstwo w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Przed dokonaniem przyłączenia Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
7.    Do wniosku o którym mowa w ust. 6 należy dołączyć kopię zgłoszenia budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, badania szczelności, protokół płukania sieci oraz atest na materiały z których wykonane jest przyłącze.
8.    Warunkiem zamontowania wodomierza na przyłączu jest zawarcie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
 
§ 42
 
1.    Ubiegający się o przyłączenie bezpłatnie udostępnia Przedsiębiorstwu pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza głównego. Pomieszczenie winno być utrzymane w należytym stanie, pozwalającym zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem i zamrożeniem.
2.    W przypadku konieczności zlokalizowania wodomierza w studni wodomierzowej koszt budowy tej studni pokrywa osoba ubiegająca się o przyłączenie.
3.    Koszt zainstalowania urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.
 
§ 43
1.    Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
2.    Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.
 
Rozdział VIII
 
Postanowienia końcowe
 
§  44
 
 
W  sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.