rok 2004

Uchwała Nr XXI/121/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 roku

Uchwała Nr XXI/121/04
 
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 czerwca  2004 roku
 
 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
 
 
                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 , ze zm.) oraz art.109, art.124,  ustawy z dnia  26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148- tekst jednolity, ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XVII/85/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/101/04 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/111/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku , zmienionej  Zarządzeniem Nr 89/04 Wójta Gminy Przykona 
z dnia 01 czerwca 2004 roku,  wprowadza się następujące zmiany:
A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 33.301 zł, kwotę dochodów  14.091.278 , zastępuje się kwotą  14.124.579 zł.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały  budżetowej.
Dodaje się :
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6290  na kwotę   12.500 zł - w dziale 758 rozdział 75805 § 2920  na kwotę     9.801                                                                               --------------   Razem:                                                                  22.301
Zwiększa się:
- w dziale 854 rozdział 85412 § 0970  o kwotę     11.000
 
 
B.W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 33.301 , kwotę  wydatków 17.404.981 , zastępuje się kwotą 17.438.282 .  
 Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Zwiększa się:
- w dziale 010 rozdział 01009 § 2580  o kwotę   16.000 zł - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  o kwotę   18.500 zł - w dziale 700 rozdział 70005 § 6050   o kwotę  14.000
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4210  o kwotę   23.801 zł - w dziale 750 rozdział 75095 § 4300  o kwotę     2.000 zł - w dziale 852 rozdział 85214 § 3110  o kwotę   30.000 zł - w dziale 854 rozdział 85412 § 4300  o kwotę   17.000 zł - w dziale 900 rozdział 90095 § 4300  o kwotę   10.000                                                                                   
                                                                            -------------   Razem:                                                             131.301
 
Zmniejsza się :
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4210  o kwotę          42 zł - w dziale 751 rozdział 75113 § 4300  o kwotę        101 zł - w dziale 751 rozdział 75113 § 4410  o kwotę          17 zł
- w dziale 757 rozdział 75704 § 8020  o kwotę   68.000 zł - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110  o kwotę   30.000                                                                             --------------    Razem :                                                              98.160
Dodaje się:
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4110  na kwotę       140 zł - w dziale 751 rozdział 75113 § 4120  na kwotę         20 zł                                                                             --------------   Razem:                                                                     160 zł
 
§ 2.
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa  załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały , który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.
 
 
§ 3.
Jednocześnie wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do uchwały budżetowej: 1. W załączniku Nr 7
Wydatki
   Zmniejsza się:
    - w dziale 751 rozdział 75113 § pozostałe wydatki    o kwotę   160 zł
   Dodaje się :
   - w dziale 751 rozdział 75113 §§ 4110-4120   na kwotę      160 zł
2. W załączniku Nr 9
     Wydatki
    Zmniejsza się:
    - w dziale 751 rozdział 75113 § 4210  o kwotę    42 zł     - w dziale 751 rozdział 75113 § 4300  o kwotę  101 zł     - w dziale 751 rozdział 75113 § 4410  o kwotę    17 zł                                                                               -----------       Razem:                                                               160 zł
Dodaje się:  
- w dziale 751 rozdział 75113 § 4110  na kwotę    140 zł - w dziale 751 rozdział 75113 § 4120 na kwotę      20 zł                                                                             ------------    Razem:                                                                 160 zł
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Do Uchwały Nr XXI/121/04
 
Rady Gminy Przykona
 
z dnia  24  czerwca  2004 roku
 
 
                  Budżet Gminy na 2004 rok po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 33.301 zł na podstawie: - pisma Ministra  Finansów Nr ST3-4820-22/2004  z dnia 25-05- 2004 r  w sprawie
  przyznania kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień   
  za 2003 rok w kwocie 9.801 zł,  - Umowy Nr 22/PS-5/2005  z dnia 26-02-2004 r  pomiędzy Centrum Wspierania Inicjatyw   Pozarządowych Stowarzyszenie  Europa Nasz Dom  z siedzibą  w Tarnowie  " Dotujący "
 a Gminą   Przykona " Nagrodzony". Dotujący w oparciu o decyzję Jury V Edycji Konkursu
 Ekologicznego "Przyjaźni  Środowisku " udzielił Nagrodzonemu nagrody w wysokości
 12.500 zł ze środków  przydzielonych przez Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska                   
 i Gospodarki Wodnej. Zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności od rodziców za udział dzieci w zorganizowanym wypoczynku o kwotę  11.000 zł.
            Po stronie wydatków budżet zwiększa się o kwotę 33.301 . Środki te przeznacza   się na pokrycie następujących wydatków :
  - zwiększenie dotacji dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku                                    
    z przeznaczeniem  na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych o kwotę 16.000 zł,   - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej      w m. Bądków Drugi o kwotę  12.500 zł,   - zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji  na budowę kanalizacji sanitarnej     w m. Gąsin  o kwotę  6.000 zł,   - zwiększenie środków na zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą o kwotę 14.000 zł,   - zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy o kwotę  25.801 zł,   - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy  (wydatki związane z przygotowaniem   
    i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego) o kwotę  160 zł,   - wypłatę zasiłków z pomocy społecznej  kwotę  30.000 zł ,   - związanych ze zorganizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży  o kwotę 17.000   - prace porządkowe na cmentarzu w Psarach  10.000 .
 Zmniejsza się planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia  KWB "Adamów"                 
w Turku  o kwotę  68.000   ( kwota ta obejmuje spłatę rat  kredytu za miesiąc  kwiecień i maj  br.). Kopalnia Węgla Brunatnego KWB "Adamów" w Turku potwierdziła pismem Nr DEF-FGK-FKF-393-39/2004 z dnia 22.06.2004 r. spłatę trzech kolejnych rat kredytu  wynikającego  z Umowy Nr 4/97/W-16/OZ-Rz-bs/K/069.
Zmniejsza się również planowane wydatki  na wypłatę jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka kwotę 30.000 ,  na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem   i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę  160 zł.
 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4  do uchwały budżetowej  określającym " Wykaz  wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 2004"
Zmniejsza się  planowane wydatki na zadaniu w poz. 4. "Budowa drogi Psary - Dąbrowa "      o kwotę  454.000   (Wartość  zadania  w wyniku postępowania  przetargowego  niższa od wartości  kosztorysowej, a tym samym od zaplanowanej  w budżecie.).
Zwiększa się plan na zadania: W poz. 15" Zakup gruntów pod aktywizację gospodarczą" o kwotę  14.000 zł, W poz. 28 "Budowa kanalizacji sanitarnej Gąsin (dokumentacja) "  o kwotę  6.000 zł,   W  poz.30 " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi  (dokumentacja)"  o kwotę  12.500 . Poz. 13  otrzymuje brzmienie :  "Budowa drogi w m.Gajówka"   na  kwotę     220.000 .
Dodaje się następujące zadania :
Poz. 39 " Przebudowa  nawierzchni drogi w m. Laski"   na kwotę    280.000 . Poz. 40 " Droga Psary - Dąbrowa  budowa zjazdów"     na kwotę    220.000 .
 
Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie gminy jest niezbędne celem prawidłowego  sfinansowania wydatków.
 
            
 
Lista wiadomości
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie : uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przykona na lata 2005 – 2009
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przykona
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu ureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem wyposażenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie podatku od posiadania psów .
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka, w drodze przetargu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji zadań zgłaszanych do rocznego planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiegona realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn." Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tur
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przykona, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego na budowę chodnika wraz z wjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 404 Dobra - Przykona .
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przykona Powiatowi Tureckiemu na realizację wspólnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Turku"
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
W sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogów.
w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przykona.
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie nabycia przez Gminę Przykona prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jakubka
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/242/02 Rady Gminy Przykona z dnia 21 marca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przykona"
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2003 rok
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie: przyjęcia programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego z funduszów własnych gminy.
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przykonie
w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przykonie.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie.
w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich z Gminą Sutyski
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Olszówka.
w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Przykona w roku 2004 Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Psarach na roboty budowlane w Plebani.
zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2003rok
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady.
W sprawie : zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pn. Najpiękniejsza Zagroda i Posesja w zakresie ekologii i ochrony środowiska .
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Przykona.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Przykona nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zimotki stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych Gminy Przykona na 2004 rok.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/73/95 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 1995 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona
w sprawie przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Turku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
w sprawie budżetu na 2004r.