Uchwała Nr .............../ 20198 r . Rady Gminy Przykona

PROJEKT

 

Uchwała Nr .............../ 2019 r .     
Rady Gminy Przykona

z dnia ....................... 2019 r.

 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm ), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) Rada Gminy Przykona  uchwala :

                                                                                           

''Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na  2019 rok.

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem", są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w  granicach administracyjnych Gminy.

 

§ 2

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 

1.ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm. )

2.właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą  zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3.schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt przy ul. Granicznej 1 w Turku  prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o   w Turku

 

§ 3

 

Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1.Schronisko dla Zwierząt , poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

2.Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących  ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących,

 


Rozdział II

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 

§ 4

 

Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.

Gmina zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko.

 

Rozdział III

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

 

§ 5

 

   Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

   1)  wyłapywanie  wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,

   2   przyjmowanie zgłoszeń  o wystąpieniu skupisk kotów wolno żyjących i ustalenie miejsc  w których przebywają oraz podejmowanie niezbędnych interwencji.

   3) w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz trudnych warunków atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym może nastąpić  dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

 

Rozdział IV

 Odławianie bezdomnych zwierząt.

 

§ 6


1.   Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt.

3.   Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

Rozdział V

 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  bezdomnych w schroniskach.

 

§ 7

W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

 

1. zwierząt  znajdujących się w schronisku  w  ramach umowy podpisanej przez Gminę  z podmiotem prowadzącym schronisko.

2.  zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

3.  ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt znajdujących się w gospodarstwach  domowych (kotów i psów ).

4.  zapewnienie właścicielom (psów, kotów ) finansowania  w wysokości 50 %  ze środków budżetu  Gminy kosztów  sterylizacji samic i kastracji samców.

5.  właściciele zwierząt mogą otrzymać  finansowanie na zbieg sterylizacji   i kastracji w ilości  maksymalnie 1 szt rocznie.

6.  zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie  zabiegów sterylizacji i  kastracji.

7. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji  psa lub kota, zgłasza  się  do  Gminy  celem uzyskania zezwolenia ze  wskazaniem  zakładu Leczniczego dla zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji  lub kastracji.

 

Rozdział VI

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

 

§ 8

1.Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący  schronisko w ramach podpisanej umowy przez Gminę.

2.Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych  zwierząt poprzez  zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym  psem lub kotem.

 

Rozdział VII

 Usypianie ślepych miotów.

 

§ 9

 1.Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości  zapewnienia dla nich właścicieli. ,

2.Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku.

 

 

Rozdział VIII

 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 10

 Gospodarstwo rolne w miejscowości ................. gm. Przykona przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Przykona zgodnie z umową.   

 

 

Rozdział IX

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

§ 11

Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych jest Zakład Leczniczy dla Zwierząt VET-LAB Brudzew ul. Turkowska 58 C z siedzibą w Brudzewie, na podstawie umowy i wystawianych co miesiąc faktur .

 

 

Rozdział  X

Finansowanie  Programu

 

§ 12

Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu   zabezpieczone zostaną   w budżecie Gminy Przykona.

 

1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    200,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt   -  2.100,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.200,00 zł.

W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła  osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    600,00 zł.

5) Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 900,00 zł.

6) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy  przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo       Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur przez Wynajmującego.

7)   Zapewnienie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ( psów, kotów) - 10.000,00  zł.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.