Pożytek publiczny

Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Przykona w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona

Zarządzenie Nr 103/2020
Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2020 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pózn.zm./ art. 11 i art. 13 w związku  z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm../ i Uchwały Nr 0007.104.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam  co następuje:

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2020 r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia.

 

 

 

Lista wiadomości
na zadanie pn: Obóz rekreacyjno-sportowy z elementami zdrowego stylu życia w Lewkowie - 2020
a podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz „Programu Współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, Wójt Gminy Przykona zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w zakresie pomocy społecznej w trybach określonych w/w ustawie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2019 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
na zadanie "Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z Terenu Gminy Przykona
pn: Obóz sportowy z elementami profilaktyki zdrowotnej
pn "Obóz sportowy nad Bałtykiem 2019 z elementami profilaktyki ochrony zdrowia złożona przez Uczniowski Klub Sportowy PEGAZ przy Gimnazjum w Przykonie