Podstawy prawne działania, kompetencje

Kompetencje Wójta

Podstawy prawne działania i kompetencje Wójta Gminy określają: USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r.o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.) USTAWA z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym  (Dz.U.01.142.1591 póź. zm. ) oraz Statut Gminy Przykona(UCHWAŁA  Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. )