PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021

z Sesji Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2021 roku


Obrady rozpoczęto 27 lipca 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:

1. Janusz Augustyniak
2. Marek Bober
3. Marcin Czaja
4. Krzysztof Dygas
5. Andrzej Gorzelańczyk
6. Marcin Grynda
7. Przemysław Kamiński
8. Mariola Kominiarczyk
9. Dawid Kurzawa
10. Maksymilian Majchrzak
11. Andrzej Marczyński
12. Katarzyna Pędziwiatr
13. Tadeusz Rembas
14. Łukasz Sadłowski
15. Czesław Witczak

 ( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 )

W obradach uczestniczyli:

  1. Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona
  2. Paweł Szadek – Dyrektor Departamentu Środowiska ZE PAK
  3. Mirosław Sołtysiak –Przedstawiciel firmy Esoleo
  4. Marzena Macikowska – Główna Księgowa
  5. Ewa Dygas – Sekretarz Gminy
  6. Anna Robaszek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
  7. Ewa Banasiak – Dyrektor CKBP w Przykonie
  8. Sołtysi Gminy Przykona
  9. Pracownicy Urzędu Gminy Przykona

 ( lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 )

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy Przykona, a następnie stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Przedstawienie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. nterpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Turek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  w Gminie Przykona na rok szkolny 2021/2022
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie dotyczącym Gminy Przykona.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jakubka, gm. Przykona.
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
18.  Rozpatrzenie Projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja  2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.
20.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uznania skargi z dnia 1.06.2021r. na zachowanie Radnego Gminy Przykona Andrzeja Marczyńskiego za bezzasadną.
21.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie usunięcia tablicy informacyjnej Sołectwa Posoka bez konsultacji z mieszkańcami za bezzasadną.
22.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka za bezzasadną.
23.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie celowego sfałszowania protokołu z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 25 września 2019r. za bezzasadną
24.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i  wnioski radnych. 
25.  Wolne wnioski i zapytania.

26. Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący poinformował, że w porządku obrad zaszły zmiany w związku z czym poddał porządek obrad pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Porządek obrad został przyjęty.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Protokół Nr XXX z Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 24 czerwca 2021 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi. Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono. Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXX sesji bez odczytywania, a następnie przeprowadził głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Protokół został przyjęty jednomyślnie.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali w dniu sesji. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że do biura rady nie wpłynęły wnioski i interpelacje radnych.

6. Wnioski radnych.

Radny Andrzej Gorzelańczyk – zapytał o ustalenia konferencji z Wodami Polskimi , radny zapytał również o rzekę Trzemeszka.

Radny Krzysztof Dygas – zapytał o wniosek dot. progów zwalniających oraz o projekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów.

Radny Andrzej Marczyński – zapytał o spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz o odkrzaczanie na terenie gminy. Prosił o przybliżenie tematu modernizacji drogi w miejscowości Dąbrowa.

Radny Łukasz Sadłowski - wnioskował o naprawę zapadniętej części asfaltu na ul. Błękitnej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski przybliżył temat konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały. Wójt Gminy poinformował, że ok. rok wcześniej ZE PAK zwrócił się do Urzędu Gminy Przykona o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszary te zostaną zagospodarowane w odnawialne źródła energii.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Projekt uchwały został przyjęty i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona udzielił głosu zaproszonym gościom.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Paweł Szadek Dyrektor Departamentu Środowiska ZE PAK, który omówił zamierzenia związane ze zwiększeniem retencji wodnej na terenie Gminy Przykona.

Następnie głos zabrał Przedstawiciel firmy Esoleo Pan Mirosław Sołtysiak. Przedstawił on planowane inwestycje proekologiczne na terenie gminy.

W dyskusji wzięli udział:
- Krzysztof Dygas
- Andrzej Marczyński
- Andrzej Gorzelańczyk
- Czesław Witczak
- Marek Bober

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2021/2022

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił inspektor Zbigniew Bartosik. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2021/2022.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2021/2022 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie dotyczącym Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie dotyczącym Gminy Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie dotyczącym Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jakubka, gm. Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Edyta Koralewska. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jakubka, gm. Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jakubka, gm. Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie Anna Robaszek. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych                               i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady gminy Przykona Łukasz Sadłowski. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady gminy Przykona Łukasz Sadłowski. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 15

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych  i  Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 16

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 1.06.2021r. na zachowanie radnego Rady Gminy Przykona Andrzeja Marczyńskiego

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Radny Marcin Grynda. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych  i  Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 1.06.2021r. na zachowanie radnego Rady Gminy Przykona Andrzeja Marczyńskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie skargi z dnia 1.06.2021r. na zachowanie radnego Rady Gminy Przykona Andrzeja Marczyńskiego została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 17

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie usunięcia tablicy informacyjnej Sołectwa Posoka bez konsultacji z mieszkańcami za bezzasadną.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Radny Marcin Grynda. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych  i  Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie usunięcia tablicy informacyjnej Sołectwa Posoka bez konsultacji z mieszkańcami za bezzasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie usunięcia tablicy informacyjnej Sołectwa Posoka bez konsultacji z mieszkańcami za bezzasadną została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 18

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka za bezzasadną.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Radny Marcin Grynda. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych  i  Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka za bezzasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka za bezzasadną została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 19

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie celowego sfałszowania protokołu z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 25 września 2019r. za bezzasadną

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Radny Marcin Grynda. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych  i  Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie celowego sfałszowania protokołu z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 25 września 2019r. za bezzasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Maksymilian Majchrzak, Katarzyna Pędziwiatr, Tadeusz Rembas, Czesław Witczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Sadłowski
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (3)
Janusz Augustyniak, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa

Uchwała uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie celowego sfałszowania protokołu z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 25 września 2019r. za bezzasadną została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 20

24. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski odpowiedział na wnioski i zapytania radnych. Poinformował, że asfalt w miejscowości Dąbrowa będzie kładziony na odcinku ok 500m od posesji nr 14a do posesji nr 14l. Wójt Gminy omówił cel wizyty Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Gminie Przykona. Cel wizyty związany był z podpisaniem umów na realizację zadań z programu Wielkopolska Odnowa Wsi dla miejscowości Przykona oraz na realizację zadań z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w miejscowości Gąsin. Wójt Gminy poinformował Radnego Krzysztofa Dygasa, że w gminie do wykonania jest ok. 6 progów zwalniających. Urząd czekał na uzupełnienie niektórych wniosków o montaż progów zwalniających w związku z czym czas realizacji się wydłużył. Wybrany jest oferent, który będzie wykonywał projekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Łukasza Sadłowskiego Wójt Gminy poinformował, że na ul. Błękitnej część prac została już wykonana.


25. Wolne wnioski i zapytania.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski wnioskował do Radnych oraz Sołtysów Gminy Przykona o zachęcanie mieszkańców do szczepień przeciwko COVID-19 oraz do spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Wójt Gminy poinformował, że gmina Przykona zajmuje dalekie miejsce w naszym kraju pod względem ilości osób zaszczepionych. Urząd Gminy Przykona podjął szereg działań w celu promowania ogólnokrajowego szczepienia. Dla szczególnie wyróżniających się sołectw pod względem ilości zaszczepionych oraz spisanych się mieszkańców są przewidziane środki finansowe w wysokości 30 000 zł.

Przewodniczący Rady odczytał pismo dot. szkolenia pt. Zarządzenie zasobami lokalnymi w oparciu o fundusz sołecki. Przewodniczący zaprosił wszystkich mieszkańców na dożynki gminne, które odbędą się w dniu 28 sierpnia br.


26. Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Przykona.


Przewodniczący Rady gminy Maksymilian Majchrzak podziękował za udział w obradach
i zamknął XXXI sesję Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przykona