PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2021

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2021

z Sesji Rady Gminy Przykona

z dnia 29 kwietnia 2021 roku


Obrady rozpoczęto 29 kwietnia 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków.

Obecni:

1. Janusz Augustyniak
2. Marek Bober
3. Marcin Czaja
4. Krzysztof Dygas
5. Andrzej Gorzelańczyk
6. Marcin Grynda
7. Przemysław Kamiński
8. Mariola Kominiarczyk
9. Dawid Kurzawa
10. Maksymilian Majchrzak
11. Andrzej Marczyński
12. Tadeusz Rembas
13. Łukasz Sadłowski
14. Czesław Witczak

( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 )

W obradach uczestniczyli:

  1. Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona
  2. Roman Marciniak – Zastępca Wójta Gminy
  3. Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy
  4. Barbara Zając – Główna Księgowa
  5. Ewa Dygas – Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego
  6. Anna Robaszek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
  7. Pracownicy Urzędu Gminy Przykona

( lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 )

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Przykona, a następnie stwierdził, że na 14 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 11 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


2. Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak odczytał porządek obrad.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie  nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyjaśnień Rady Gminy Przykona stanowiących odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r.  nr KN-VII.1410.26.2021.2 i KN-VII.1410.28.2021.2.
15. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Przykona.


Porządek obrad został przyjęty bez głosowania.


3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Protokół Nr XXVII z Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 marca 2021 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi. Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono. Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXVII sesji bez odczytywania, a następnie przeprowadził głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Protokół został przyjęty jednomyślnie.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali w dniu sesji. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Radni nie zgłosili uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że do biura rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.
Radny Andrzej Marczyński –
zabrał głos ws. budowy drogi Paulinów – Posoka.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka.. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka.. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Ewa Dygas. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Karolina Szewczyk. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dawid Kurzawa. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.


Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (9)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ: (1)
Mariola Kominiarczyk
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona stanowiących odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r. nr KN-VII.1410.26.2021.2 i KN-VII.1410.28.2021.2.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak, a następnie , że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona stanowiących odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r. nr KN-VII.1410.26.2021.2 i KN-VII.1410.28.2021.2

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (3)
Marek Bober, Krzysztof Dygas, Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona stanowiących odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r. nr KN-VII.1410.26.2021.2 i KN-VII.1410.28.2021.2.została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11

15. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

Wójt Gminy Przykona w odpowiedzi na zapytanie Radnego Andrzeja Marczyńskiego poinformował, że środki na budowę drogi Paulinów – Posoka zostały zabezpieczone w budżecie.

Wójt Gminy Przykona poinformował o zakończeniu Programu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Wielkopolski Wschodniej . Poinformował, że Radni w najbliższym czasie dostaną do wglądu projekt dokumentów strategicznych wraz z Programem Rozwoju Gminy Przykona w związku z czym wnioskował o zgłaszanie uwag po zapoznaniu się z dokumentami.
16. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady gminy Maksymilian Majchrzak -
zapytał o sytuację Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.
Radny Janusz Augustyniak –
zabrał głos w sprawie przyłącza kanalizacyjnego do zabudowy mieszkanki Gminy Przykona.

Radny Andrzej Marczyński – zapytał o bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak - poinformował o inicjatywie postawienia przy Urzędzie Gminy Przykona ,,Serduszka’’ na plastikowe nakrętki na szczytny cel. Poinformował, że inicjatorem akcji był Radny Przemysław Kamiński.

Wójt Gminy Przykona zabrał głos w sprawie bieżącej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku.

Wójt Gminy Przykona poinformował, że naprawy dróg w większości zostały wykonane.

Radny Przemysław Kamiński zabrał głos w sprawie inicjatywy postawienia ,, serduszka’’ na plastikowe nakrętki.

Wójt Gminy Przykona apelował o wywieszenie flag z okazji świąt majowych.

17. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Gminy Przykona.

Przewodniczący Rady gminy Maksymilian Majchrzak podziękował za udział

w obradach i zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Przykona.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przykona

 


Przygotował(a): Sandra Buda


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl