Jesteś tutaj:   

Protokół Nr XXVII/2021 z Sesji Rady Gminy Przykona

 

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2021

z Sesji Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 roku


Obrady rozpoczęto 30 marca 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:39 tego samego dnia. Posiedzenie odbyło się w sali OSP Przykona – świetlica wiejska.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:

Janusz Augustyniak
2. Marek Bober
3. Marcin Czaja
4. Krzysztof Dygas
5. Andrzej Gorzelańczyk
6. Marcin Grynda
7. Przemysław Kamiński
8. Mariola Kominarczyk
9. Dawid Kurzawa
10. Maksymilian Majchrzak
11. Andrzej Marczyński
12. Tadeusz Rembas
13. Łukasz Sadłowski
14. Czesław Witczak

( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 )

W obradach uczestniczyli:

  1. Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona
  2. Roman Marciniak – Zastępca Wójta Gminy
  3. Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy
  4. Barbara Zając – Główna Księgowa
  5. Anna Robaszek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
  6. Pracownicy Urzędu Gminy Przykona

( lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 )

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rembas otworzył obrady XXVII Sesji Rady Gminy Przykona, a następnie stwierdził, że na 14 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


2. Przedstawienie porządku obrad.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przykona Tadeusz Rembas odczytał porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przykona.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024’’

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia

skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.

16. Opinia Rady Gminy Przykona w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Boleszczyn gm. Przykona ozn. Nr działki 242.

17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Przykona.

Porządek obrad został przyjęty bez głosowania.


3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przykona Tadeusz Rembas poinformował, że Protokół Nr XXVI z Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 16 lutego 2021 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi. Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXVI sesji bez odczytywania, a następnie przeprowadził głosowanie.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak


4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali w dniu sesji. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rembas poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Radni nie zgłosili uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


5. Interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rembas poinformował, że do biura rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski radnych.

Radny Andrzej Gorzelańczyk
- zabrał głos w sprawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Radny wnioskował o destrukt na drodze krajowej w miejscowości Ewinów oraz żwirowanie drogi w miejscowości Trzymsze.

Rady Andrzej Marczyński - wnioskował o żwirowanie drogi w miejscowości Posoka oraz o odkrzaczenie dróg gminnych.

Radny Janusz Augustyniak - wnioskował o żwirowanie drogi w miejscowości Przykona.


7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.


Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.


Głosowano w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił podinspektor Tomasz Rosiak. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przykona..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024’’

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił inspektor Zbigniew Bartosik.. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.


Głosowano w sprawie:  przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024’’.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak
Uchwała w sprawie przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024’’ została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie Anna Robaszek.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8


12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dawid Kurzawa.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie: uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną została przyjęta

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie: pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych została przyjęta

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie

Głosowano w sprawie:  przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r. została przyjęta

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12


16. Opinia Rady Gminy Przykona w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Boleszczyn gm. Przykona ozn. Nr działki 242.

Wójt Gminy Przykona wnioskował do Rady Gminy Przykona o opinię w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Boleszczyn gm. Przykona ozn. Nr działki 242. Wójt Gminy Przykona poinformował, że Fundacja Nowa Nadzieja chciałaby skorzystać z użyczenia tego obiektu.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt opinii, a następnie poddał go pod głosowanie.


Głosowano w sprawie: użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Boleszczyn gm. Przykona ozn. Nr działki 242..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominarczyk, Dawid Kurzawa, Andrzej Marczyński, Tadeusz Rembas, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Maksymilian Majchrzak

Rada Gminy Przykona w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Boleszczynie (nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej w Boleszynie pozytywnie zaopiniowała propozycje użyczenia w/w nieruchomości.

Opinia stanowi załącznik Nr 13

17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

Wójt Gminy Przykona
poinformował, że żwirowanie dróg w ustalonych miejscach rozpocznie się po świętach wielkanocnych, a uwagi dotyczące miejsc żwirowania prosił zgłaszać do Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Wójt Gminy Przykona poinformował, że ok. 15 kwietnia na terenie gminy pojawi się firma która będzie uzupełniała ubytki w jezdni. Wójt Gminy Przykona zabrał również głos w sprawie destruktu drogowego. Poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma w planach w ciągu 2-5 lat oddanie drogi krajowej Nr 72 z uwzględnieniem ,,bezpiecznych skrzyżowań’’.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski poinformował o zakończeniu projektu eksploatacji węgla przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów, a następnie przedstawił plany odbudowy zasobów wodnych w rejonie działalności kopalni.

Wójt Gminy Przykona życzył wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

18. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Czesław Witczak –
poinformował, że znak znajdujący się naprzeciwko ośrodka zdrowia w Przykonie jest mało widoczny. Wnioskował również o przełożenie w inne miejsce progu zwalniającego na ul. Wiatracznej.

Wójt Gminy Przykona poprosił Radnych Gminy Przykona o wyrażenie opinii w sprawie dofinansowania z Budżetu Gminy leczenia niepłodności.

Radni wyrazili przyzwolenie na ww. dofinansowanie.

19. Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Przykona.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rembas podziękował za udział

w obradach i zamknął XXVII sesję Rady Gminy Przykona.

 

Wiceprzewodniczący
Rada Gminy Przykona

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przygotował(a): Sandra Buda


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl