PROTOKÓŁ Nr XXVI/2021

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2021
z Sesji Rady Gminy Przykona
z dnia 16 lutego 2021 roku

 

 

Posiedzenie odbyło się w sali OSP Przykona – świetlica wiejska.

W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności ( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 )

W obradach uczestniczyli:

1. Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona
2. Roman Marciniak – Zastępca Wójta Gminy
3. Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy
4. Barbara Zając – Główna Księgowa
5. Pracownicy Urzędu Gminy Przykona 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2.

Ad.1 

Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak otworzył obrady XXVI Sesji Rady Gminy Przykona.

Przewodniczący Rady Maksymilian Majchrzak stwierdził, że na 14 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy Przykona wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r., projekt uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia
1 lutego 2021r. oraz projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

 

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

 

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona za częściowo zasadną.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 21. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Przykona.

Ad.3

Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XXV z Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi. Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono. Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXV sesji bez odczytywania, a następnie przeprowadził głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty.

 

Ad.4

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali w dniu sesji. Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak poprosił  o zgłaszanie uwag i wniosków.

Radny Marek Bober – zapytał o spotkanie Wójta Gminy w sprawie rzeki Teleszyna.

Andrzej Marczyński – zapytał o spotkania Wójta Gminy z Zarządem ZE PAKoraz o środki przeznaczone na odśnieżanie.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak poinformował, że do biura rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych.

 

Ad.6

Wnioski radnych.

Radny Tadeusz Rembas - zapytał o budynek komunalny w miejscowości Boleszczyn.

Radna Mariola Kominiarczyk - złożyła wniosek dot. przepompowni w miejscowości Laski.

Radny Marek Bober – wnioskował o odkrzaczenie i poszerzenie drogi w miejscowości Młyniska.

Radny Marcin Czaja – zapytał o program utylizacja folii rolniczych.

Radny Andrzej Gorzelańczyk - wnioskował o wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej Psary – Dąbrowa.

Radny Andrzej Marczyński – zapytał o pkt. 11 informacji z działalności międzysesyjnej tj. dzierżawę gruntów w miejscowości Przykona.

 

Ad.7

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara
Zając. Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4

 

Ad.8

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara Zając. Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5

 

Ad.9

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Karolina Grynda. Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6

 

Ad.10

W tym punkcie salę opuścił Radny Krzysztof Dygas.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Marta Nita.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7

 

Ad.11

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Marta Nita.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Radny Łukasz Sadłowski zabrał głos w sprawie odbierania zużytych opon.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8

 

Ad.12

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Edyta Koralewska.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak odczytał wniosek Pana Janusza Zdanowicza dot. wycofania punktu 12 z porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9

 

Ad.13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił podinspektor Tomasz Rosiak.

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10

 

Ad.14

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Karolina Szewczyk.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021.została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11

 

Ad.15

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona za częściowo zasadną.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3.

Uchwała w sprawie uznania skargi z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona za częściowo zasadną została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12

 

Ad.16

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 0.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13

Ad.17

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Marczyński.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14

 

Ad.18

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Radny Czesław Witczak.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że 30 dniowy termin na rozpatrzenie skargi jest niemożliwy z uwagi na konieczność wyłączenia Przewodniczącego Komisji z rozpatrywania skargi.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W głosowaniu nie brał udziału Radny Andrzej Marczyński.

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 15

 

Ad.19

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Radny Czesław Witczak.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

W głosowaniu nie brał udziału Radny Andrzej Marczyński.

Uchwała w sprawie wyłączenia przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 16

 

Ad.20

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łukasz Sadłowski poinformował, że również jest za wniesieniem skargi do sądu.

Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 17

 

Ad.21

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Wójt Gminy Przykona w odpowiedzi na pytanie Radnego Marka Bobra dotyczące rzeki Teleszyna poinformował, że spotkał się z przedstawicielami Wód Polskich  i Przedstawicielami ZE Pak. Poinformował, że kilka dni temu dla uzdrowienia gospodarki wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Zespół elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA podpisali porozumienie w sprawie przywrócenia zasobów wodnych mających na celu zwiększenie retencji na terenie wschodniej Wielkopolski. Działania te wiązałyby się z udrożnieniem min. Teleszyny.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski poinformował, że z uwagi na liczne opady śniegu środki finansowe które zostały przygotowane na zimowe utrzymanie dróg gminnych skończyły się. Wójt Gminy podziękował Radnym i Sołtysom Gminy którzy w swoich miejscowościach wspomagali odśnieżanie przy pomocy swojego sprzętu.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski w odpowiedzi na wniosek Radnej Marioli Kominiarczyk poinformował, że temat przepompowni w miejscowości Laski jest mu pobieżnie znany, jednak pracownicy myślą nad rozwiązaniem tego problemu.

Wójt zwrócił się do Radnego Marka Bobra o złożenie wniosku wraz z mapką.

Wójt Gminy poinformował, że na wynajęcie budynku komunalnego w miejscowości Boleszczyn było kilku chętnych jednak temat ten przybliży inspektor Zbigniew Bartosik.

Wójt Gminy poinformował, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się oficjalnie do gmin o zajecie stanowiska w sprawie możliwości dofinansowania budowy kolei.

Wójt Gminy zabrał głos w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Inspektor Zbigniew Bartosik poinformował, że do końca tygodnia trzeba wyrazić ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy dot. budowy kolei. Inspektor poinformował, że budynek po szkole podstawowej w miejscowości Boleszczyn w chwili obecnej stoi pusty. Na początku września 2020 roku budynkiem tym interesowało się wiele osób. Na dzień dzisiejszy w planie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy jest to działka i budynek przeznaczony na tzw. usługi edukacyjne. Jako pierwsza zgłosiła się fundacja Nowa Nadzieja. Fundacja ta świadczy usługi zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Fundacja zainteresowana jest tylko 3-4 salami, co skomplikowałoby wynajmowanie pozostałych pomieszczeń. Po za fundacją były oferty utworzenia domów pomocy dla osób starszych jednak wymagałoby to przekształcenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona poinformował, że miał możliwość uczestnictwa w spotkaniach dotyczących rekultywacji terenów pokopalnianych. Stara się wszystkim uświadomić, że to co zostanie teraz zrobione zostanie dla wielu pokoleń.

Gminny Informatyk Karol Skiba przedstawił informacje dotyczące nowego systemu do prowadzenia Sesji Rady Gminy.

Inspektor Marta Nita zabrała głos w sprawie odbioru folii rolniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona zabrał głos w sprawie wypłaty diet radnym. Poinformował również o nowym terminie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona.

Wójt poprosił radnych aby przyjrzeli się możliwościom inwestycyjnym na terenie gminy.

 

Ad.22

Wolne wnioski i zapytania.

 

Ad.23

Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Przykona.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak podziękował za udział w obradach i zamknął XXVI sesję Rady Gminy Przykona.

 

Tadeusz Rembas

Wiceprzewidniczacy Rady Gminy