PROTOKÓŁ Nr XXIX/2021

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2021

z Sesji Rady Gminy Przykona

z dnia 27 maja 2021 roku


Obrady rozpoczęto 27 maja 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 18:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:

1. Janusz Augustyniak
2. Marek Bober
3. Marcin Czaja
4. Krzysztof Dygas
5. Andrzej Gorzelańczyk
6. Marcin Grynda
7. Przemysław Kamiński
8. Mariola Kominiarczyk
9. Dawid Kurzawa
10. Maksymilian Majchrzak
11. Andrzej Marczyński
12. Tadeusz Rembas
13. Łukasz Sadłowski
14. Czesław Witczak

( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 )

W obradach uczestniczyli:

  1. Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona
  2. Roman Marciniak – Zastępca Wójta Gminy
  3. Marzena Macikowska – Skarbnik Gminy
  4. Ewa Dygas – Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego
  5. Anna Robaszek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
  6. Sołtysi Gminy Przykona
  7. Pracownicy Urzędu Gminy Przykona
  8. Marianna Olejnik
  9. Dariusz Kałużny – Starosta Powiatu Tureckiego
  10. Andrzej Tyczyno - Redaktor

( lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 )

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak otworzył obrady XXIX Sesji Rady Gminy Przykona, a następnie stwierdził, że na 14 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

2. Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak odczytał porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wystąpienia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski radnych.
8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Przykona.


Porządek obrad został przyjęty bez głosowania.

3. Wystąpienia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona poinformował, że wszyscy radni oraz sołtysi z okazji dnia Samorządu Terytorialnego otrzymali foldery wydane specjalnie na tę okazję.

Przewodniczący Rady podziękował Redaktorowi Andrzejowi Tyczyno za udostępnienie materiałów do folderu.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski zabrał głos w związku z dniem Samorządu Terytorialnego. Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie trzydzieści lat tworzyli wspólnotę samorządową, a na kolejne lata życzył wytrwałości.

Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym żegna się z pracą w urzędzie gminy Sekretarz Gminy Marianna Olejnik.

Przewodniczący Rady Maksymilian Majchrzak wraz z Wójtem Gminy Przykona Mirosławem Broniszewskim złożyli podziękowania dla Pani Marianny Olejnik.

Pani Marianna Olejnik podziękowała wszystkim za wieloletnią współprace.

Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny zabrał głos. Poinformował, że Powiat Turecki stał się w ostatnich latach liderem w odnawialnych źródłach energii, a prekursorem tego sukcesu jest Gmina Przykona. Starosta Turecki poinformował, że w okresie dwóch ubiegłych lat, powiat uzyskał największe środki finansowe z środków zewnętrznych. Podziękował również za pomoc i ogromne wsparcie w zakupie tomografu komputerowego i respiratora do SPZOZ w Turku oraz za przystąpienie do projektu  budowy kolei. Współpraca w ostatnich latach była bardzo owocna, co pozwoliło na liczne inwestycje. Poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie rady społecznej SPZOZ w Turku, która podjęła decyzję
o zawieszeniu działalność oddziału wewnętrznego. Starosta złożył życzenia wszystkim samorządowcom.4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Protokół Nr XXVIII z Sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi. Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono. Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XXVIII sesji bez odczytywania, a następnie przeprowadził głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas

Protokół został przyjęty jednomyślnie.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali w dniu sesji. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poprosił o zgłaszanie uwag
i wniosków.

Radni nie zgłosili uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


6. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że do biura rady wpłynął wniosek o budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Psary wzdłuż ulicy Wiatracznej. Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź na wniosek Radnego Andrzeja Marczyńskiego złożony na Komisjach Rady Gminy Przykona w dniu 25.05.2021r. w sprawie dochodów z czynszów użytkowych budynków komunalnych w Przykonie.


7. Wnioski radnych.


Radny Andrzej Gorzelańczyk –
poinformował, że wpłynął do niego wniosek
o dofinansowanie przejazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przykonie na zawody sportowe. Radny zapytał o projekt przebudowy rzeki Trzemeszka oraz o czyszczenie rowów melioracyjnych. Radny poinformował, że niektórzy mieszkańcy utrudniają prace podczas czyszczenia tych obiektów. Radny poinformował również, że grunty na terenie gminy zostały zalane z uwagi na zrzut wody w Jeziorsku. Radny złożył wniosek o dofinansowanie 5 000 zł na remont garażu OSP w miejscowości Radyczyny.

Radny Janusz Augustyniak - wnioskował o naprawę drogi powiatowej Przykona – Bądków Pierwszy.

Radny Dawid Kurzawa - zapytał o remont chodnika w miejscowości Smulsko oraz
o planowane prace nad poszerzeniem światłowodów na terenie gminy.

Radny Łukasz Sadłowski – ponowił wniosek o montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości Przykona ul. Szkolna oraz o zwiększenie patroli policji. Radny poinformował również, że wpłynął do niego wniosek mieszkańców ul. Komunalnej o spowolnienie ruchu drogowego. Radny zapytał jak wygląda sytuacja finansowa SPZOZ w Turku oraz czy z tomografu komputerowego w przyszłości mogą korzystać pacjenci ambulatoryjni.

Radny Marek Bober - zapytał o drogę powiatową w miejscowości Radyczyny. Radny wnioskował o utwardzenie pobocza w miejscowości Młyniska. Radny podziękował za interwencję ws. przepustu w miejscowości Sarbice.

Radny Marcin Czaja - zapytał o szkody spowodowane przez ptaki, oraz czy rolnicy mogą domagać się odszkodowań z tym związanych.

Radny Andrzej Marczyński – wnioskował do Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przykonie
o pisemną informację w sprawie dowozu uczniów do szkoły. Radny zapytał o sytuację SPZOZ w Turku. Radny zabrał głos w sprawie odtworzenia linii autobusowych. Radny zabrał również głos w sprawie bioelektrowni Przykona. Radny Andrzej Marczyński wnioskował o odtworzenie komisariatu Policji w gminie, oraz utworzenie straży gminnej

Radny Andrzej Gorzelańczyk - zabrał głos w sprawie szkód wyrządzanych perz ptaki oraz bobry.

Starosta Powiatu Tureckiego - odpowiedział na pytania i wnioski radnych. Starosta poinformował, że obiecane inwestycje są realizowane. Poinformował, że SPZOZ w Turku jest cały czas usprzętawiany. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Marka Bobra poinformował, że przebudowa drogi powiatowej będzie obejmował odcinek od mostu w miejscowości Radyczyny w kierunku miejscowości Sarbice. Starosta Dariusz Kałużny poinformował, że
w związku z wyrządzonymi szkodami przez ptaki, trzeba wystosować apel w kierunku rządu oraz zachęcić inne powiaty do podjęcia tego tematu. Co do odtoczenia linii autobusowej poinformował, że w powiecie główną rolę odgrywają przewoźnicy prywatni, którym wato nie przeszkadzać w działalności. W odpowiedzi na pytanie Radnego Andrzeja Marczyńskiego
w sprawie SPZOZ w Turku poinformował, że dyrekcja SPZOZ w Turku wystosowała pismo do oddziału NFZ w Poznaniu w sprawie możliwości kierowania pacjentów poradni szpitala na badania tomografem. Starosta poinformował, że po raz pierwszy udało się uzyskać tak wysokie środki zewnętrzne na szpital.

Radny Powiatowy Ryszard Papierkowski-  poinformował, że rada powiatu czeka na  rozstrzygnięcie kilku przetargów, po zakończeniu których będzie mógł udzielić więcej informacji w związku z przebudową drogi w miejscowości Radyczyny. Radny Powiatowy poinformował, że kilka dni temu odbył rozmowę z Wójtem Gminy Przykona, podczas której ustalili, że naprawa drogi w miejscowości Smulsko nie jest w obecnej sytuacji ekonomiczna
z uwagi na trwającą inwestycję. Poinformował również, że środki pozyskane z zewnątrz nie mogą być wykorzystane na bieżące utrzymanie szpitala.

Radny Janusz Augustyniak – zapytał na ile kilometrów dróg powiatowych zostały dokonane dokumentacje.

Radny Łukasz Sadłowski - zapytał kto jest właścicielem tomografu komputerowego znajdującego się w SPZOZ w Turku.


Starosta Dariusz Kałużny - poinformował, że do prywatyzacji szpitala nie dojdzie, a tomograf komputerowy nie zostanie zajęty przez komornika.

Radny Marek Bober – prosił, żeby podczas planowania przebudowy drogi poinformować sołtysów i radnych.


Przewodniczący Rady Gminy – zabrał głos w sprawie połączenia jezior naturalnym ciekiem wodnym.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.

Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas


Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła zastępca kierownika Ewa Dygas. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił podinspektor Tomasz Rosiak. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas


Uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7


12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Karolina Szewczyk. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Andrzej Marczyński zaproponował zmianę dopłaty  na kwotę  1,70 zł

Wójt Gminy poinformował, że w projekcie budżetu są już zawarte kwoty z uwagi na ustalenia podjęte na Komisji, która odbyła się dwa dni wcześniej.

Radny Andrzej Marczyński wycofał wniosek.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały ze stawką dopłaty 1,50zł
Głosowano w sprawie:
ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas


Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Marta Nita.  Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 r.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Andrzej Marczyński, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2020 r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Marta Nita.  Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisja Budżetu i rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.

Radny Andrzej Marczyński- wnioskował o pozostawienie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na wcześniej obowiązującym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia wniosku Radego A. Marczyńskiego dot. pozostawienia stawki bez zmian.

Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (1)
Andrzej Marczyński
PRZECIW (7)
Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Łukasz Sadłowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Przemysław Kamiński, Maksymilian Majchrzak, Czesław Witczak
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas

Przewodniczący Rady Gminy Przykona poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Janusz Augustyniak, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
PRZECIW (1)
Andrzej Marczyński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bober
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas


Uchwała w sprawie Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dawid Kurzawa. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas


Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dawid Kurzawa. Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak poinformował, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Janusz Augustyniak, Marek Bober, Marcin Czaja, Krzysztof Dygas, Andrzej Gorzelańczyk, Marcin Grynda, Przemysław Kamiński, Mariola Kominiarczyk, Dawid Kurzawa, Maksymilian Majchrzak, Łukasz Sadłowski, Czesław Witczak
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Marczyński
NIEOBECNI (1)
Tadeusz Rembas

Uchwała w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12

17. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.

Wójt Gminy Przykona w odpowiedzi na zapytania poinformował:

-Wnioski na dofinansowanie wyjazdów sportowych powinny zostać złożone na początku roku.

- Dopóki nie zostaną uregulowane cieki wodne to sytuacja z zalewaniem pól może się powtarzać.

- W związku z wnioskiem o dofinansowanie OSP prosił o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Przykona.

- Wiele miejscowości gęściej zabudowanych otrzymało informację, że można zgłaszać się do operatora INEA o przyłączenie się do światłowodu. Nic nie wiadomo aby INEA miała zamiar powiększać zakres oddziaływania sieci światłowodowej.

- Problem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest w chwili obecnej bardzo ważnym tematem w gminie. Do urzędu gminy wpływają liczne wnioski związane z poprawą bezpieczeństwa. Szukane są rozwiązania, które byłyby do zaakceptowania przez komisje ruchu drogowego oraz byłyby przyjazne dla budżetu gminy.

- Pomysł odtworzenia posterunku policji nie jest wyłącznie pomysłem radnego Andrzeja Marczyńskiego. Nikt nie był zwolennikiem zamknięcia posterunku który nastąpił kilka lat temu. Jednak posterunek nie funkcjonował należycie. Jest szansa aby zwiększyć liczbę patroli w okresie wakacyjnym jednak trzeba będzie przeznaczyć na to środki z budżetu.

- W związku ze szkodami spowodowanymi przez ptaki powinno zostać wystosowane pismo do Ministra.

- Gmina nie ma obowiązku dowozu dzieci z miejscowości Posoka z uwagi na to, że należą do obwodu Szkoły Podstawowej w Sarbicach, jednak nic mu nie wiadomo, żeby była tam tylko dwójka dzieci dojeżdżjących do Szkoły Podstawowej w Przykonie.

- W kwestii dróg gminnych poinformował, że były prowadzone rozmowy z firmami przewożącymi tonaże po drogach gminnych, podczas których zobowiązały się do naprawienia wyrządzonych szkód.

Wójt Gminy Przykona poinformował, że w Polsce trwają dwie duże akcje - masowe szczepienia oraz spis powszechny. Prosi o zachęcanie mieszkańców do szczepień oraz spisania się.  Od przyszłego poniedziałku rozpoczynają się szczepienia w punkcie szczepień w technikum
w Turku.

Wójt Gminy zabrał również głos w sprawie diagnozy stanu istniejącego bocianów w związku z czym prosił o zgłaszanie bocianich gniazd.

Wójt Gminy poinformował, że obowiązki sekretarza od przyszłego tygodnia obejmuje Pani Ewa Dygas.

Radny Czesław Witczak – poinformował, że jego zdaniem patrole policji nie zdają egzaminu. Odnośnie progów poinformował, że 99 % mieszkańców deklaruje chęć postawienia progów zwalniających.

Radny Andrzej Gorzelańczyk - zabrał głos w sprawie projektu przebudowy rzeki Trzemeszka. Radny poinformował, że niektórzy mieszkańcy utrudniają oczyszczenie rowów melioracyjnych.

Wójt Gminy Przykona odpowiedział, że jeżeli jest pas rzeczny to można wydać nakaz administracyjny na uporządkowanie terenu.

Radny Marek Bober – poinformował, że Wody Polskie pilnują interesu tylko jednego przedsiębiorcy podczas gdy tereny gminy są zalewane.


18. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Janusz Zdanowicz –
podziękował za nowe urządzenia do obsługi sesji. Pan Zdanowicz poinformował, że złożył w Urzędzie Gminy upoważnienie Pani Janiny G. do jej reprezentowania. Zabrał głos w sprawie skargi Pani Janiny G., która ostatecznie została uznana za zasadną. Zdaniem Pana Janusza Zdanowicza jedna ze skarg została nieprawidłowo rozpatrzona. Poinformował, że Radny Marczyński jak wynika z informacji Urzędu Gminy w Przykonie występował wielokrotnie o przeniesienie lampy ulicznej. Poinformował, że złożył odwołanie od uznania jednej ze skarg za bezzasadną. Zwrócił się do Wójta Gminy, że zostały złamane wszystkie możliwe przepisy podczas rozpatrywania skargi.

Radny Andrzej Marczyński – poinformował, że Pan Zdanowicz jest mieszkańcem miejscowości Posoka zaledwie od 2,5 roku. Poinformował, że nie składał wniosku o zmianę położenia lampy.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona odczytał pismo Komisariatu Policji ws. nieprzestrzegania obostrzeń na świetlicach wiejskich Gminy Przykona. Podziękował również za środki na utrzymanie bieżące stanicy.


19. Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Przykona.

Przewodniczący Rady gminy Maksymilian Majchrzak podziękował za udział w obradach
i zamknął XXIX sesję Rady Gminy Przykona.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przykona

 


Przygotował(a): Sandra Buda


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl