PROTOKÓŁ nr XVIII/16

PROTOKÓŁ nr XVIII/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 15 listopada  2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 13:30 otworzył
XVIII sesję Rady Gminy Przykona, powitał radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli -  Andrzej Tyczyno  - Redaktor „ Echo Turku "
                                        Marta Jachimowska  - Redaktor „ iTurek net "
                                        Marcin Derucki  -     Redaktor „ Infor "
                     
                                    
Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                               
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Informacja Wójta Gminy o Bioelektrowni w Przykonie .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od Środków transportowych na 2017 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie XVII  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3
     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 14.10.2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XVII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, za jego przyjęciem głosowało 15 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.                                

                                                        
Do p-ktu 4
    Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.
 
Do p-ktu 5
  W punkcie interpelacje i zapytania radnych.
1. Marek Bober - w sprawie spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2. Krzysztof Dygas - w sprawie budowy przyłączy wodociągowych na koszt gminy.
3. Janusz Augustyniak - w sprawie drogi ul. Słoneczna, proponował przeprowadzenia frezowania.
4. Marcin Czaja - prosił o przedstawienie działalności firmy Avalon Foods.
Poszerzenie drogi Kaczki Plastowe - Gąsin.
5. Stanisław Bryl - w sprawie normalizacji drogi Posoka - Radyczyny, zapytał radnego powiatowego dlaczego droga Posoka- Sarbice - Smulsko została zepchnięta na koniec.
        Narzekał na redaktora Andrzeja Tyczyno, że w mediach pojawiają się
        nieprawdy. Pojawiła się wzmianka o opcji podwyżki diet - samorządowcy
       nie dążą do takiego rozwiązania. Do mojego biura i do mnie nie wpłynął
       żaden projekt propozycji zmiany uchwały w sprawie podwyżki dla radnych.    
       Proponował zająć się swoimi sprawami.
6. Marek Urbaniak - skierował zarzuty do redaktora Andrzeja Tyczyno, powiedział że on wie co mówi.
    
Do p-ktu 6
Wnioski radnych.
Nie było.

Do p-ktu 7
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski:
Spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się
9 listopada 2016 r. którego tematyką było projektowanie zmian w systemie oświaty. Poruszono program kończących się gimnazjum. System szkoły - 4 lata szkoła podstawowa , 5-8 drugi etap, 4 lata licea, 5 lat - technika, 3 lata szkoły zawodowe. Powiedział,  lekko nie będzie. 
Radny powiatowy Wojciech Rusek w sprawie frezowania drogi w Przykonie, przedstawię sprawę do Zarządy Powiatowego.
Avalon Foods to jedna z firm, które chcą działać w gminie Przykona. Wójt Mirosław Broniszewski poinformował, firma nabyła już grunty. Pojawił się szef firmy. Przygotowywany jest projekt budowlany. Formalności uda się dopiąć do wiosny, później ruszą prace budowlane, a działalność będzie mogła być uruchomiona jesienią 2017 roku. Inwestycja ta to kilkadziesiąt miejsc pracy.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpocznie działalność gospodarczą niemiecka firma Sun Garden. Firma produkuje meble ogrodowe. Siedzibę będzie miała w miejscu byłego GS, a docelowo ma zatrudnić około 80 osób.
Wójt zaznaczył, że w Przykonie pojawili się ostatnimi czasy także przedstawiciele kilku innych firm, by zapoznać się z warunkami inwestowania.
Gmina Przykona posiada bardzo atrakcyjną ofertę lokalową dla firm. Oprócz całkowitego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w mediach, każdy nowy podmiot gospodarczy przez okres dwóch lat zwolniony jest z opłat podatkowych. Ma to być zachętą dla tych, którzy szukają bazy lokalowej w centrum Polski.      
 W sprawie regulacji drogi Posoka- Radyczyny są to 144 działki - koszt rozgraniczenia 100 tys. zł.
Radny Marek Bober - proponował zwiększenie środków w budżecie na regulację stanu prawnego dróg, dołożenie środków na regulację tej drogi.                                        


Do p-ktu 8
Informację w zakresie działalności Bioelektrowni w Psarach przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak.
Bioelektrownia w Przykonie powstała na mocy zawartej umowy na okres od  27.09.2010 roku  do 30.09.2035 roku.
Korzyści jakie przynosi to czynsz dzierżawy 92 tys. zł. rocznie
Podatek ustanowienie hipoteczne - 10 tys. zł.
Firma korzystał z dobrodziejstw zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości.
Powiedział, zdarzyła się awaria powstał odór w wyniku technicznego problemu - zepsuło się mieszadło w jednym ze zbiorników, które należało wymienić, co wymaga kilku dni pracy.  Prezes firmy przeprosił i zapewniał, że takich sytuacji nie powinno być.  
Czesław Witczak - powiedział, każda inwestycja przynosi korzyści i uciążliwości,  kopalnia - hałasy, elektrownia - pylenie.

Do p-ktu 9
   Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2016 rok  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  została podjęta tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  14, „ za" było 14 głosów,  „przeciwnych" i  „wstrzymujący" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.   
                                   
Do-pkt 10
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.                                                                   
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
 Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2027 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych, obecnych na sali podczas
głosowania było 14, „ za" było 14  głosów, „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.
 
Do p-ktu 11
      Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok  przedstawiła Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
oraz Inspektor Karolina Grynda autoprezentacje.

Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Projekt uchwały w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.            
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok została  podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.                                  
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6  do Protokołu

Do p-ktu 12
     Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok przedstawiła Inspektor Karolina Grynda.
 Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.            
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok została  podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.                                  
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7  do Protokołu

Do p-ktu 13
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok przedstawiła Inspektor Jolanta Miśko .
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Mirosław Broniszewski powiedział o tym, jaką szansą jest rozwój sektora transportowego w powiecie i Przykonie.
Jesteśmy już zagłębiem transportowym w Wielkopolsce jednym z poważniejszych. Po wielu miesiącach usilnych starań Urzędu Gminy mamy dwie poważne firmy leasingowe, które uruchamiają działalność na terenie gminy. Te firmy to PKO Leasing i BZW BK Leasing. Powiedział, że trwają rozmowy z trzecią firmą leasingową. Wójt Mirosław Broniszewski wyjaśnił, że jeśli wszystko się uda, w Przykonie funkcjonować będą aż trzy oddziały jednych z najpoważniejszych firm leasingowych, przez które będzie przechodzić zakup aut ciężarowych i inny sprzęt.
Wskazał, że mowa jest o niemałych pieniądzach. Obecnie do budżetu gminy Przykona wpływa mniej więcej 135.000 zł. podatków od środków transportowych.  
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.       
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok została  podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na
sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.                                  
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8  do Protokołu
    
Do-pkt 14
    Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przedstawiła Inspektor Karolina Grynda.
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl powiedział, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  odczytał Przewodniczący Rady  Gminy Stanisław Bryl.            
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że  uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  została  podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za" było 15 głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących" nie było.                                  
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9  do Protokołu

Do-pkt 15
Wolne wnioski i zapytania
W dniu 9 listopada br. Zastępca Wójta brał udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Tureckiego i Wójtem Gminy Turek, dotyczącym wypracowania koncepcji ewentualnej współpracy przy planowanej budowie chodnika na odcinku Kaczki Plastowe- Kaczki Średnie.
1. Maciej Bednarek - w sprawie obniżenie krawężnika koło sklepu „ Jubilat "
2. Andrzej Albert - w sprawie zjazdów na łąki w Ewinowie.
3. Janusz Augustyniak - w sprawie zwiększenia środków budżetowych na działania proekologiczne ( piece CO ).  


Do pkt 16
 
 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XVIII sesję Rady Gminy Przykona.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl