PROTOKÓŁ nr XIX/16

PROTOKÓŁ nr XIX/16
z nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 21 listopada  2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1400 otworzył
XIX sesję Rady Gminy Przykona, powitał radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 12 radnych w sesji uczestniczy 12, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli –  Andrzej Tyczyno  - Redaktor „ Echo Turku ”
                                         Marcin Derucki  -     Redaktor „ Infor ”
                                                         
Przewodniczący zapytał czy są  uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.

Uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                                
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XIX
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki budżetowej- Zespołu  Obsługi Szkół w Przykonie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie XIX  sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3
     Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 14.10.2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy , wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XVII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 12, za jego przyjęciem głosowało 12 radnych  nie było głosów  przeciwnych  i wstrzymujących się.  

Do p-ktu 4

Interpelacje i zapytania radnych.
Nie było.  

Do p-ktu 5
Wnioski radnych.
Nie było.
 
Do p-ktu 6
Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Nie było.

Do p-ktu 7
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bryl.

   Powiedział, że projekt uchwały przygotowany przez Wójt wpłynął 28 sierpnia br. ale nie został procedowany na sesję.
Ten projekt  uchwały szczegółowo został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rady Gminy, który nie uzyskał akceptacji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie poddał pod głosowanie
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Szkół w Przykonie  została podjęta tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  12,  głosów „ za” 7,  głosów  „przeciwnych” 4  i 1 głos  „wstrzymujący” Po chwili przewodniczący rady Stanisław Bryl zauważył, że nie odczytał
projektu uchwały. Chciał ją przeczytać i poddać ponownemu głosowaniu.  
Głos zabrał radca prawny Wojciech Garczyński wyjaśnił mu, że nie jest to już możliwe. Jak wskazuje się w doktrynie sprzecznym z prawem byłoby powtórzenie głosowania w sprawie uchwały, która była już przedmiotem głosowania przez radę gminy.  
Przewodniczący Rady Stanisław Bryl zapytał Wójta Mirosława Broniszewskiego co zamierza zrobić z pięcioma nowymi pracownikami. Wójt odpowiedział, że ma czas na podjęcie ostatecznych decyzji. Koncepcje są dwie. Pierwsza to rozdzielenie nowych pracownic po istniejących referatach, a druga to utworzenie nowego referatu.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.    
                                    
Do-pkt 8
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi  przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl.
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi odczytał  Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bryl.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi  została  podjęta tj. na stan 12 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było  12, głosów „ za” 7,  głosów  „przeciwnych” 4  i 1 głos  „wstrzymujący”
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.    


Do-pkt 9
Wolne wnioski i zapytania
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta w sprawie do pisma Szkoły Podstawowej w Boleszczynie z dnia 15 listopada br.
Wójt Mirosław Broniszewski powiedział, pismo wymijające, że trzeba poczekać jak te ustawy oświatowe wejdą  w życie to odniesiemy się.
Następnie poinformował o przyjściu na teren dwóch firm leasingującą  PKO,WBK, likwidacji przemysłu paliwowo- energetycznego.
Janusz Augustyniak – w sprawie odmulenia strugi ,
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Krystyna Szwankowska powiedziała zlikwidowano nas „ Organ”, który istniał tyle lat, działał bardzo dobrze. W tylu gminach podjęto uchwały o powołaniu w 2017 roku CUW, bez zająknięcia, bez dyskusji, a tutaj musiało się odbyć tyle komisji, tyle nerwów. Każdy z nas po nocach nie spał. Było nam wytykane tyle porównań co było niepotrzebne. Każda gmina działa swoim torem. Były wytykane te porównania dobre dla Rady tylko, nie porównano obiektywnie. Jeśli się chce obiektywnie porównać, to tak powinno być w każdym celu to zrobione, a nie tak wyrywkowo. Nawet w Turku w sklepie ludzie pytali się mnie, co już nas likwidują. Teraz wszystko się likwiduje, a gdy coś się likwiduje, to potem ciężko to odbudować. Nie do końca zgodził się z tym radny Krzysztof Dygas, który zwrócił uwagę jednej z pracownic, że przecież następnego dnia idzie normalnie do pracy.  Do pkt 10

  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XIX sesję Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl