PROTOKÓŁ nr XIV/16


PROTOKÓŁ nr XIV/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 25 kwiecień 2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 13:00 otworzył XIV sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli - Dariusz Wszędybył - redaktor
Nadleśniczy „ Nadleśnictwa Turek "
Danuta Lewandowska
Prezes Koła Łowieckiego „ Venator "
Marian Czernielewski
Łowczy - Zbigniew Boczek

pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy Przykona.


Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad :
- kto jest „za"
- kto jest „przeciw"
- kto się „wstrzymał"

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Do p-ktu 3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XIII/16 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 marca 2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XIII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XIII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.

Do p-ktu 4

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5

1. Andrzej Gorzelańczyk - w sprawie remontu drogi Radyczyny - Trzymsze, Dąbrowa wraz z okopaniem i odcięciem korzeni .
2. Krzysztof Kałużny - w sprawie harmonogramu dowozu uczniów i dzieci.
3. Czesław Witczak - w sprawie wjazdów samochodów na płytę stadionu, prosił o zabezpieczenie terenu.
4. Stanisław Bryl - zapytał co z interpelacją od radnego Krzysztofa Dygasa,
oraz spytał czy zakup lekkich samochodów strażackich będzie celowy, ponieważ one nie biorą udziału w akcji. Zapytał o dokumentację drogi w Paulinowie. Z okazji imienin złoży życzenia solenizantom.
5. Andrzej Albert - w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzynę leśną.
6. Czesław Witczak - poinformował o uszkodzonym ogrodzeniu .
7. Andrzej Albert - w sprawie likwidacji znaku „zakaz wjazdu"
8. Stanisław Bryl - zapytał, droga Dąbrowa -Ewinów czy istnieje możliwość zrobienia pasa i wycinki drzew przy drodze krajowej. Droga K-72 wycięcie jałowcy , droga Smulsko-Człopy wycięcie drzew, chodnik do Uniejowa, czy przewiduje się remont drogi Posoka - Krwony. Budowa drogi w Paulinowie. „ Łowiecki Plan Hodowlany " - prosił przedstawicieli o współpracę z Samorządem Gminy.
9. Andrzej Gorzelańczyk - w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Smulsko -Ewinów.
10. Czesław Witczak - w sprawie kierowania fachowców do szacowania szkód łowieckich.
11. Sołtys Łukasz Łukasik - zapytał ile pieniędzy jest przeznaczone na szkody w uprawach rolnych - odpowiedź 5 tys. zł.
12. Krzysztof Kałużny - powiedział, że szkody są duże, a odszkodowania małe.
13. Andrzej Albert - prosił o zwiększenie odszkodowania na odszkodowania płodów rolnych wyrządzonych przez zwierzynę leśną.

 

W tym punkcie Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek Danuta Lewandowska omówiła zagadnienia związane z zarządzaniem lasami będącymi własnością Skarbu Państwa, gruntami Nadleśnictwa zajętymi pod ciągi komunikacyjne, budową dróg i ich eksploatacją. Poinformowała o zbudowanych drogach na terenach leśnych za kwotę około 7 mln. zł. tj około 24 km . W trakcie dyskusji ustalono że w ramach współpracy Nadleśnictwa z Urzędem Gminy dokona się przeglądu drzew rosnących przy drodze Dąbrowa -Trzymsze. Obecni na sesji Prezes Koła Łowieckiego , „Venator " Marian Czernielewski i łowczy Zbigniew Boczek, przedstawili zasady szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną, planów polowań oraz dokarmiania zwierzyny leśnej. Dochody Koła w ciągu roku to około 66,5 tys. zł. w tym składki członkowskie około 11 tys. zł. Koło buduje domek myśliwski według sugestii Zarządu Koła ze składek członkowskich.
Radny Marek Urbaniak zapytał się ile jest do odstrzału saren w ŁPH - otrzymał odpowiedź , że około 100 sztuk na co dopowiedział że 40 sztuk saren tj. w samym Bądkowie czyli dane są bardzo zaniżone. Radny Krzysztof Kałużny powiedział, że zwierzyna wyrządziła mu szkodę przedstawiciele Koła obliczyli ją i do dania dzisiejszego nie otrzymał odszkodowania. Oświadczył, że będąc na wyjeździe IZB Rolniczych w Niemczech praktykowane jest tam tak, że rolnicy są myśliwymi co rozwiązuje problem szkód. Radny Kałużny wnioskował aby podjąć działania w celu powołania na Gminie Przykona Koła Łowieckiego.
Sołtys Józef Potasiński zadał pytanie czy zgodna z prawem jest budowa domku myśliwskiego w głębi lasu. W dyskusji padło wiele uwag odnośnie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę, zwiększenia odstrzałów zwierzyny oraz lisów które są bardzo uciążliwe dla rolników.
Radni sugerowali aby odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną nie były zaniżane.

Do p-ktu 6

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Skarbnik Gminy Marzena Macikowska przedstawiła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Uwag i wniosków nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu

Do p-ktu 7

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona przedstawił Kierownik referatu Jan Kończak.
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.


Do p-ktu 8


Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona przedstawiła Dyrektor ZOS Krystyna Szwankowska.
Krzysztof Dygas uznał, że zmniejszenie wymogu średniej ocen z 5,5 do 5,0 jest niewystarczające. Wniosek został uwzględniony i dopisano do regulaminu punkt, że stypendium może otrzymać uczeń, który „ otrzymał promocje z wyróżnieniem "uzyskując przy tym najwyższą danej szkole średnią ocen. Skorzystają na tam uczniowie zespołów szkół w Turku i Kaczkach, gdzie jest nawet po kilkanaści szkół : liceów, techników i zawodówek. Stypendia będzie można otrzymać za osiągnięcia sportowe oraz z kultury i sztuki.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do p-ktu 9

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiła skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych obecnych na sali podczas głosowania 13 było „za " głosów
„ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.


Do p-ktu 10

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027 przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
W tym punkcie Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Nowak przedstawił potrzeby rozbudowy przedszkola.
Uwag i wniosków nie było.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027
przedstawiła została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za " głosów „ przeciwnych "i
„ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.


Do p-ktu 11

Odpowiedzi na interpelacje i wniosku udzielił Wójta Gminy Mirosław Broniszewski i Dyrektor Zdzisław Nowak Na wniosek radnego Krzysztofa Kałużnego odpowiedzi udzielił Dyrektor Zdzisław Nowak, który wyjaśnił wątpliwości w sprawie dowozu dzieci, w okresie przeprowadzania egzaminów gimnazjalistów.

Wójt gminy Mirosław Broniszewski poinformował w sprawie drogi w Paulinowie do realizacji jak się znajdą finanse.
W sprawie wjazdu samochodów na płytę stadionu, przyjrzymy się sprawie i postaramy zabezpieczyć.
W tym punkcie Przewodniczący Rady Stanisław Bryl zwrócił uwagę na zakup lekkich samochodów do jednostek straży pożarnej, czy jest taka potrzeba, ponieważ one nie biorą udziału w akcjach.

Do p-ktu 12

W punkcie wolne wnioski i zapytania.

1. Sołtys Ewelina Przespolewska - w sprawie budowy drogi do posesji  p. Jaśniewicz.


Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zaprosił obecnych do udziału w uroczystościach Świąt Majowych, które odbędą się w dniu 29.04.2016 r. i 3.05.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XIV sesją Rady Gminy Przykona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satnisław Bryl

Przewodniczący rady Gminy