PROTOKÓŁ nr XIII/16

PROTOKÓŁ nr XIII/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 30 marca 2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

        Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1300 otworzył XIII sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 14 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli – Andrzej Tyczyno –  Turek „ Ech Turku ”
                                      Dariusz Wszędybył - redaktor
                                       Anna   Chmura    - redaktor „Net ”
 
Proponuje wprowadzenie do porządku obrad punktu :

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
oraz zdjęcie z porządku obrad punktu nr 7 :

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

     Porządek obrad

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016 .
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
10. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na realizację projektu pn. „ Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego ”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2016-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.
18. Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.    
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie XIII  sesji Rady Gminy Przykona.
                                                       
     
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad :          
                                               
-  kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „wstrzymał”
                                              
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad  XII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.
                              
Do p-ktu 3

  Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr  XII/16  z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XII sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                                                             
    
Do p-ktu 4

    Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5
1.  Andrzej Gorzelańczyk   -  w sprawie procedur postępowania w placówkach oświatowych w sytuacji nagłych zdarzeń losowych  i wypadków uczniów w szkole, zapytał czy są dopłaty do folii rolniczej przy jej odbiorze, posadzenia drzew, remont drogi Trzymsze – Posoka wraz z okopaniem i odcięciem korzeni od drogi, utwardzenie pobocza Ewinów – Trzymsze, znaki ograniczenie prędkości  (50 km), posadzenie drzew.    

2. Ewa Zwolińska – w sprawie zjazdów z drogi krajowej, utwardzenie poboczy na zakrętach i skrzyżowaniach w miejscowości Wichertów,  Dąbrowa – naprawa drogi, montaż lampy ulicznej koło posesji po pani Jaroszewskiej, oraz mały plac zabaw.                                                     
3. Andrzej Albert – naprawa drogi w kierunku Żeroniczek.
4. Krzysztof Kałużny – zgłosił uregulowanie oświetlenia uliczne ponieważ lampy świecą w dzień.  
5. Krzysztof Dygas  - prosił o sprawozdanie z wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, inwestycje dotyczące remontu i zakupy środków, poruszył temat drogi w Młyniskach, zakup gruntu na jej poszerzenie w ubiegłym roku. Dopytywał, że w budżecie nie znalazł środków na ten cel. Wójt i Zastępca wyjaśnili, w trakcie realizacji tej inwestycji okazało się, że droga w pewnym miejscu jest węższa i przejeżdżające maszyny rolnicze niszczą uprawy na przydrożnych polach.
Nie chcąc wstrzymać robót, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, zdecydowano o wykupie potrzebnych do poszerzenia drogi gruntów w ramach bieżącego jej utrzymania. Wydano na ten cel cztery tysiące złotych.
6. Stanisław Bryl  - w sprawie oznakowania drogi w Radyczynach Kolonii od strony Radyczyn – czy droga jest podporządkowana.
Poinformował o udziale w spotkaniu z Anna Zalewską –ministra edukacji.
Zadał Pani minister oświaty kilka pytań. Pytał miedzy innymi, czy rada może decydować o przejściach nauczycieli na emeryturę, o dodatkach motywacyjnych.  Powiedział, że  samorządy niczego dobrego od pani minister nie mogą się spodziewać.
 

Do p-ktu 6

                                                      
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016 przedstawiła Inspektor Jolanta Chrostek.  
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Kałużny .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                       
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego na realizację programu usuwania azbestu i   wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016   została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.                                                            
      
Do p-ktu 7                                                           
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania   przedstawiła Inspektor Jolanta Chrostek.  
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztof Kałużny .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                       
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.           
                                                                   
           
Do p-ktu 8
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przykonie  przedstawiła Kierownik GOPS Elżbieta Rogowska .  
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych  Marek Bober.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                       
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.           

Do p-ktu 9                   
 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  przedstawiła skarbnik Gminy Marzena Macikowska.   
Uwag i wniosków nie było.                                           
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów
 „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.                                       
     
Do p-ktu 10
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027 przedstawiła została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.                                       

Do p-ktu 11

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia gminnego Programu wspierania  edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na  terenie Gminy Przykona  przedstawiła Dyrektor ZOS Krystyna Szwankowska.
Z tym projektem uchwały nie zgadzał się radny Krzysztof Dygas.  
Projekt uchwały nie został przyjęty. Przełożony na następne obrady.  
 
                                                         
Do p-ktu 12
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Przykona   przedstawiła Dyrektor ZOS Krystyna Szwankowska.
Uwag i wniosków nie było.                                             
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.                                       
     
Do p-ktu 13
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych  nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona   przedstawiła Dyrektor ZOS Krystyna Szwankowska Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych  nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosów było „za ”  głos „ przeciwny ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.  
 
                                                    
Do p-ktu 14
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie  Miejskiej Turek na realizację projektu pn. „ Partnerstwo lokalne na rzecz  rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego ”  przedstawiła Skarbnik Gminny Marzena Macikowska.                                         
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  Miejskiej Turek na realizację projektu pn. „ Partnerstwo lokalne na rzecz  rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego ” została podjęta jednomyślnie  tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosów było „za ” głosów „ przeciwny ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.                                       

Do p-ktu 15
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I
przedstawiła Skarbnik Gminny Marzena Macikowska .                              
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Tureckiemu na przebudowę drogi- przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona- Etap I została podjęta jednomyślnie  tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosów było „za ” głosów „ przeciwny ”i „ wstrzymujących ” nie było.                           
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.                                       


Do p-ktu 16
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w  Gminie Przykona na lata 2016-2020  przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Olejnik.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w  Gminie Przykona na lata 2016-2020 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosów było „za ”  głos „ przeciwny ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.  
 
Do p-ktu 17
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.  
Opinie o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober.  
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że projekt uchwały udzielenia pomocy finansowej Województwu  Wielkopolskiemu został  przyjęty jednomyślnie tj. na  14 członków Komisji obecnych na Sali podczas głosowania 14 głosach było „za”  „przeciw” i  „ wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.  

Do p-ktu 18              
Odpowiedzi na interpelacje i wniosku udzielił  Wójta Gminy Mirosław Broniszewski.
Na wniosek radnego Andrzeja Gorzelańczyka w sprawie procedur postępowania przy wypadkach losowych w szkole, poinformujemy pisemnie. Natomiast nie ma dopłat do folii rolniczej przy jej odbiorze.   
Radny wnioskował żeby w miejsce wyciętych drzew przed ośrodkiem zdrowia w Przykonie wykonać kolejne miejsca parkingowe, Kierownik Jan Kończak wyjaśnił, że gmina dostała pozwolenie na wycięcie drzew pod warunkiem, że w ich miejsce nasadzi nowe.     
Na wnioski radnych dotyczących naprawy dróg gminnych zapewnił, że trwa naprawianie dróg asfaltowych przez Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie a równanie żwirowych się rozpocznie w tym tygodniu.   
Remonty dróg Dąbrowa- Trzymsze, Boleszczyn-Żeronice, do zadań do wykonania. Natomiast w sprawie ustawienia znaków drogowych, wniosek do sołtysa i radnego. W sprawie światła ulicznego na  jego funkcjonowania ma wpływ zmiana czasu oraz częste  wyłączenia światła, następuje jego rozregulowanie. Wójt powiedział, że jest to dla gminy kosztowny problem.
Dodał też, że borykają się z nim także inne gminy, ponieważ sterowniki wymienione dużym nakładem pieniędzy okazały się gorsze od poprzednich.   
                    
W tym punkcie radny Krzysztof Dygas domagał się o informacje w formie sprawozdania dotyczącego wydatków na umowy zlecenia – dla kogo, płace – pedagogicznych i niepedagogicznych, inwestycje – jakie.            
 Poruszył problem wykupu gruntów pod drogi, że nie o wszystkim rada jest informowana.                                                                                            


Do p-ktu 19
W punkcie wolne wnioski i zapytania.
1. Czesław Witczak – w sprawie wycinki gałęzi przy liniach energetycznych.
2. Marcin Jacuszczak – w sprawie chodnika od Przykony do Turku , dbanie o niego, zapytał jaka jest odległość od chodnika do gruntów rolnych, czy są „Służby” co się tym zajmują  oraz w sprawie latarni ulicznych w Rogowie, które zapalają się nierównocześnie w całej  miejscowości, prosił o odpowiedź pisemną.
3. Ryszard Papierkowski – poinformował że w dniu 18.03.2013 r. Rada Powiatu przyznała dotacje na budowę chodnik w Przykonie ul. Słoneczna, oraz dobra wiadomość od GDDiA o budowie dwóch skrzyżowań  tj.  Przykona  i Stacja paliw.
                         
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XIII sesją Rady Gminy Przykona.