PROTOKÓŁ nr XII/16

PROTOKÓŁ nr XII/16
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 12 lutego 2016 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl o godz. 1300 otworzył XII sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto udział wzięli - Andrzej Tyczyno - Turek „ Ech Turku "
Dariusz Wszędybył - redaktor
Marta Jachimowska - redaktor „Net "

pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania komisariatu policji w Dobrej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
7. Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielina poszczególnych stopniach awansu zawodowego szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Przykona od 1 kwietnia 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Przykona.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przykona.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2016-2027.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona "
22. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie XII sesji Rady Gminy Przykona.


Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad :

- kto jest „za"
- kto jest „przeciw"
- kto się „wstrzymał"

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Do p-ktu 3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XI/15 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XI sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.

Do p-ktu 4

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5

1. Stanisław Bryl - w sprawie sposobu informowania mieszkańców o sesji, przyjęto drogą internetową i na tablicach ogłoszeń w sołectwach i urzędzie gminy.
2. Janusz Augustyniak - w sprawie pomalowania przystanku szkolnego na ulicy Słonecznej w Przykonie, naprawy barierek ochronnych,
3. Krzysztof Kałużny - naprawa oświetlenia ulicznego w Smulsku.
4. Andrzej Gorzelańczyk - w sprawie utwardzenia zakrętów dróg.
5. Krzysztof Dygas - poruszył problem artykułu w „ Echo Turku ", Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, oraz ile środków przeznaczonych jest na płace dla Zespołu Szkół w Przykonie.
6. Andrzej Albert - w sprawie naprawy dróg gminnych.
7. Stanisław Bryl - w sprawie wycinki drzew i krzewów w Posoce.
8. Marek Urbaniak - w sprawie artykułu zamieszczonego w „ Echo Turku"

Do p-ktu 6
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobra oraz Gmin: Kawęczyn i Przykona za rok 2015 przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Dobrej asp. szt.
Janusz Szelągowski.
Od 15 listopada 2012 roku w strukturach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Turku powstał Komisariat Policji w Dobrej obejmujący swoim zasięgiem działania terenu miasta i gminy Dobra, gminy
Kawęczyn oraz gminy Przykona.
Komisariatu Policji mieści się w Dobrej przy ul. Dekerta 29.
Jednostka ta obsługiwana jest przez 17 funkcjonariuszy oraz dwóch pracowników cywilnych / do lipca 2015 r. był jeden wakat Zespole Patrolowo- Interwencyjnym /
Na terenie gmin, gdzie zlikwidowano Posterunki Policji tj. w Kawęczynie i w Przykonie zostały utworzone Zespoły Prewencji, w których pełniący służbę policjanci bezpośrednio realizują zadania związane z funkcjonowaniem lokalnych społeczności. Aktualnie w gminie Przykona brak jest lokalu w Którym dzielnicowy lub inne policjanci z Komisariatu Policji w Dobrej mogliby przyjmować interesantów z tej gminy.
W ramach prowadzonej w latach 2013-2015 szerokiej akcji interwencyjnej, mieszkańcy poszczególnych gmin zostali zapoznani, „ze swoimi dzielnicowymioraz pozostałymi policjantami pełniącymi służbę w przydzielonych rejonach służbowych.
Zostały omówione :
- Główne cele działania Komisariatu Policji w Dobrej w 2015 r.
- Ocena pracy dochodzeniowo- śledczej,
- Ocena pracy prewencyjnej,
- Ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- Współpraca z instytucjami i podmiotami,

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i złożone sprawozdania.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu

Do p-ktu 7
Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona - omówiła Dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Szwankowska. Poinformowała, że za rok 2015 nie płacimy dodatku wyrównawczego. Dodatki te wypłacane są przez samorządy w sytuacji, gdy w ciągu roku na wynagrodzenia przeznacza się mniej, niż wynika to ze średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Podała też średnie miesięczne wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego.
Uwag i wniosków nie było.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu


Do p-ktu 8
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przedstawiła Inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariola Kominiarczyk .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.


Do p-ktu 9
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania przedstawiła inspektor Jolanta Chrostek.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariola Kominiarczyk.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów
„ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do p-ktu 10
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie Uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 przedstawiła
została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

Do p-ktu 11
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły przedstawił Inspektor Zbigniew Bartosik.
1. Marek Bober - proponował pozostawienie szkoły w tym samym stanie (jest to prośba rodziców).
2. Andrzej Albert - prosił o pozostawienie szkoły w takiej strukturze jak jest.
3. Maciej Bednarek - powiedział, subwencja nie jest taka wysoka, aby pokrywała koszty utrzymania dzieci z sąsiedniej gminy. Jak długo gminę stać będzie na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Pewne działania są niezbędne. Lepiej zacząć robić przekształcenia małymi krokami, by przygotować mieszkańców i rodziców do ostatecznych decyzji, niż w ciągu jednego roku zamknąć szkołę. Powiedział też, że nie chciałby, aby nauczycielka pracowała z jednym lub dwoma dziećmi.
Jeżeli chcemy zmieniać Polskę na lepsze, to ta reforma jest niezbędna. Pamiętamy kiedy było w szkole 50-70 uczniów, wówczas utrzymywanie jej było racjonalne, obecnie przestało to być.
4. Mariola Kominiarczyk - takie przekształcenie szkoły umożliwi utrzymanie etatów. Gdybyśmy utworzyli filię z klasami jeden- trzy, to automatycznie nauczyciele od klasy czwartej do szóstej tracą pracę. Teraz mamy obietnicę, że dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie będzie próbował te stanowiska pracy utrzymać.
5. Wójt Mirosław Broniszewski- powiedział, że były cztery warianty rozwiązania problemu, jakim jest szkoła w Boleszczynie. Pierwszy to jej likwidacja. Drugi to przekazanie stowarzyszeniu, co odrzucono ze względu na negatywne głosy środowiska nauczycielskiego i rodzicielskiego. Kolejny to filia z klasami 1-3. Ostateczny to filia sześcioklasowa.
Powiedział, że możliwość zagospodarowania pracowników w dużo większym organizmie jakim jest zespół szkół, będzie znacznie większa. Przyznał, też, że oszczędności w pierwszym roku będą niezauważalne.
Powiedział, że Sejm na grudniowym posiedzeniu stwierdził, że gmina może skierować uczniów klas pierwszych ( jeżeli liczba dzieci w klasie nie przekracza siedmiu) do innej placówki. Głęboko się nad tym zastanawiam, czy tego nie uczynić.
Wspomniał też o kontrolach NIK, które wskazują na nieprawidłowości jakimi są dowozy dzieci spoza obwodu szkolnego. Posiadając tę wiedzę musimy się zastanowić, co zrobić z dziećmi dowożonymi spoza terenu gminy. Jest to tylko jeden kierunek gmina Dobra., a konkretnie Piekary.

Tutaj trzeba się zastanowić co z tym fantem zrobić. W Boleszczynie mamy w tej chwili trzydzieścioro sześcioro dzieci w szkole, w tym w dwóch klasach żadnego dziecka z naszej gminy. Czworo uczniów przypada na pracownika, a sześcioro na nauczyciela.
6. Krzysztof Dygas- nie róbmy nadziei ze znajdą pracę w matce szkole.
7. Maciej Bednarek - zapytał, które klasy są łączone, zapytał o dowozy spoza obwodu szkolnego.
8. Wójt Mirosław Broniszewski - odpowiedział, że po kontrolach NIK będziemy mogli coś więcej powiedzieć.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły
przedstawiła została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 9 było „za " , 3 głosy „ przeciwne " „wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.


Do p-ktu 12
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów amieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum przedstawiła Dyrektor ZOS Krystyna Szwankowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober .
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespole Szkół w Przykonie oraz określenia struktury organizacyjnej tej szkoły została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do p-ktu 13
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
1. Krzysztof Dygas - powiedział, że będzie przeciwny tej uchwale nie dlatego, że jest za mało niska ale sprawozdania przedstawione przez Prezesa Spółdzielczego Zakładu Usługowego są nieczytelne i budzą wątpliwości a pieniądze tam rozliczane, należą do mieszkańców gminy. Stawki powinny być obniżone nie o 21 groszy za metr sześcienny, ale o 50 groszy.
2. Janusz Augustyniak - zgłosił o wyłączenie go z głosowania ponieważ jest pracownikiem Spółdzielczego Zakładu Usługowego.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariola Kominiarczyk.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 10głosów było „za " 1 głos „ przeciwny "i „ wstrzymujących " nie było. Jeden radny wyłączony z głosowania.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.

Do p-ktu 14

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Przykona od 1 kwietnia 2016 r. przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariola Kominiarczyk.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Przykona od 1 kwietnia 2016 r. nie została podjęta tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 4 głosy były „za " 7 głosów „ przeciwny "i „ wstrzymujących " nie było. Jeden radny wyłączony z głosowania.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.


Do p-ktu 15
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Przykona przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariola Kominiarczyk.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12głosów było „za " „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było. .
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.

Do p-ktu 16
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przykona.
W związku z nie wyrażeniem zgody na przekazanie zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Przykona od 1 kwietnia 2016 roku podmiotowi zewnętrznemu uchwała nie została podjęta.


Do p-ktu 17

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Opinie o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że projekt uchwały uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia znaków Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na 12 członków Komisji obecnych na Sali podczas głosowania 12 głosach było „za" „przeciw" i „ wstrzymujących"
nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.


Do p-ktu 18

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.
Opinie o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Marek Bober.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że projekt uchwały uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu został przyjęty jednomyślnie tj. na 12 członków Komisji obecnych na Sali podczas głosowania 12 głosach było „za" „przeciw" i „ wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 15 do Protokołu.

Do p-ktu 19
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżetu gminy na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytała Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 16 do Protokołu.


Do p-ktu 20
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 -2036 przedstawiła Skarbnik Gminy Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytała Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 -2036 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 12 radnych obecnych na sali podczas głosowania 12 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 17 do Protokołu.


Do p-ktu 21

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona " przedstawił Kierownik referatu Jan Kończak.
Opinie o projekcie uchwały odczytał Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mariola Kominiarczyk.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona" odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona " został przyjęty jednomyślnie tj. na 12 członków Komisji obecnych na Sali podczas głosowania 12 głosach było „za" „przeciw" i „ wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 18 do Protokołu.


Do p-ktu 22
Odpowiedzi na interpelacje i wniosku udzielił Wójta Gminy Mirosław Broniszewski.
Omówił spotkanie z przedstawicielami „ KWB ". Następnie poinformował, że jesteśmy umówieni z „KWB"" co z układem komunikacyjnym, zaopatrzeniem w wodę itp.
Przedstawił informacje z posiedzenia Rady Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Turku.
Na wniosek radnego powiedział, że przystanek zostanie odmalowany, barierka naprawiona.

Do p-ktu 23

W punkcie wolne wnioski i zapytania.

1. Krzysztof Dygas - prosił o przygotowanie danych dotyczących płac pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, remontów oraz inwestycji w Zespole Szkół w Przykonie.
2. Ryszard Papierkowski - poinformował o odbytym spotkaniu dotyczącym dopracowania szczegółów- kosztów budowy chodnika ul. Słoneczna, wycinka drzew w Posoce oraz o sytuacji szpitala ( poinformował, że może być zamknięty )
3. Radny Andrzej Albert - proponował zaprosić na następną sesję przedstawicieli Kół Łowieckich.
4. Sołtys Wojciech Nowakowski - w sprawie naprawy drogi asfaltowej w Rogowie.
5. Jan Stasiak - naprawa dziur w drodze w kierunku Wieścic.
6. Maciej Bednarek - naprawa drogi na kanale oraz prosił o dbanie utrzymania chodników.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl zaprosił do uczestnictwa w Forum Rolniczym w dniu 18.02.2016 r. w Golinie.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl z okazji „ Walentynek "złożył życzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bryl podziękował za udział i zamknął XII sesję Rady Gminy Przykona.