PROTOKÓŁ nr XXI/12

 PROTOKÓŁ nr XXI/12
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 16 października 2012 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 13:00 otworzył XXI sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.

     Przewodniczący zapytał czy są uwagi i wnioski do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Uwag i wniosków nie było.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
                                
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona, kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 roku.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki  Publicznej Gminy Przykona.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej- świetlic wiejskich.
16.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.  
17.Wolne wnioski i zapytania.
18.Zamknięcie XXI sesji Rady Gminy Przykona.

Do p-ktu 3

           Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XX/12 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.
Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XX sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XX sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, było 15 „za” głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.   

 
Do p-ktu 4

          Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Uwag i wniosków nie było.
                 
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu.        

Do p-ktu 5


          W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali:
   
1. Czesław Witczak -  podziękował w imieniu własnym jak i mieszkańców za
                                    naprawę drogi w miejscowości Kaczki Plastowe.                   
2.  Stanisław Bryl     - podziękował za naprawę drogi od miejscowości Dąbrowa
                                    do Radyczyn.  
3.  Grzegorz Pietrzak  - podziękował  Pani Dyrektor Ewie Banasiak za pomoc w
                                      zorganizowaniu wycieczki integracyjnej.                                     
4. Mirosław Sekura   -  podziękował za wyżwirowanie drogi na kanale oraz
                                      postawienie znaku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
                                      Przykonie.                                
5. Marcin Czaja         -  wnioskował o naprawę drogi powiatowej w m.Gąsin
                                      oraz przestawienie przystanku z drogi gminnej na drogę
                                      powiatową.  
6. Andrzej Gorzelańczyk  - podziękował zagospodarowanie placu zabaw w m.
                                      Ewinów.   
7. Jerzy Rosiak          -  wnioskował o wycinkę krzewów przy drodze Laski-               
                                     Korytków, ustawienie sierżantów oraz lampy ulicznej
                                     koło posesji p. Haraśnego.  
                                     Na rzece Kiełbaska wykonanie prac konserwacyjnych.
8. Józef Cieślak         - w sprawie oznakowania „ trójkąta ”w Kaczkach
                                     Plastowych do Gąsina, w miejscowości Olszówka na
                                     działkach zamontowanie „ śpiący policjant ”oraz
                                     zagospodarowanie placu zabaw.
                                     Proponował uzupełnienia nasadzenia drzew przy drodze
                                     do zbiornika wodnego.
9. Stanisław Grzelka  - w sprawie postawienia lustra na drodze w Bądkowie
                                      Pierwszym.
                                                             
Do p-ktu 6

 Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona, kształtowaniu się  WPF za I półrocze 2012 roku przedstawiła skarbnik gminy Maria Świerczyńska
 Poinformowała, że Rada Gminy uchwaliła w dniu 22 grudnia 2011 roku Budżet   Gminy na 2012 rok Uchwałą Nr 0007.99.2011 w następujących kwotach:
- dochody  - 26.939.943,00 zł.
- wydatki   - 26.939.943,00 zł.
- planowany deficyt budżetu wynosi  - 3.254.606,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zostały zwiększone o 323.915,19 zł, plan na 30 czerwca 2012 rok wynosi 27.263,858,19 zł.
Wydatki budżetu zostały zwiększone o 3.578.521,62 zł. plan na 30 czerwca 2012 rok wyniósł 30.518.464,62 zł.   
Planowany deficyt budżetu na 30 czerwca 2012 rok wyniósł 3.254.606,43 zł.
jest wynikiem wprowadzonych wolnych środków pieniężnych.
Za okres I półrocza 2012 roku kasowe wykonanie budżetu zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.416.106,82 zł.
Na taki wynik wpływ miało wykonanie dochodów w stosunku do planu na poziomie 51,79 %, oraz wykonanie wydatków na poziomie 38,36 % w tym niskie wykonanie wydatków majątkowych 22,66 % planu.
Za I półrocze 2012 roku dochody budżetu Gminy Przykona na planowane 27.263.858,19 zł, wykonano 14.120.384,94 zł co stanowi 51,79 %.
W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Przykona na dzień 30 czerwca według działów, rozdziałów i paragrafów.
W strukturze planu dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 95,88 %, zostały wykonane w 52,20 % tj. 13.646.346,26 zł. Na dochody te składają się wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi.   
Skarbnik Gminy omówiła również realizację dochodów wskazując , że głównym źródłem dochodów w budżecie gminy są dochody własne.
Dochody własne gminy zostały zrealizowane w wysokości 9.756.369,55 zł.
co w stosunku do założonego planu tj. kwoty 18.631.276,00 zł. stanowi 49,70 %. Zaś w strukturze planu dochodów budżetu, dochody własne stanowią 72,00 %. Realizacja dochodów podatkowych i opłat w znacznej mierze przebiegała planowo i w tej grupie osiągnięto głównie dochody z  
- podatek od nieruchomości  
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
-  skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy
-  udział gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
-  podatek dochodowy od osób fizycznych
-  podatek dochodowy od osób prawnych
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych
-  dotacje i subwencje.

Wydatki budżetu gminy to :
- wydatki bieżące,  
- wydatki majątkowe
 Na dzień 30 czerwca 2012 roku dokonano wydatków w wysokości 11.704.278,12 zł. tj. 38,35 % planu.

Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska przedstawiła realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej :
- rolnictwo i łowiectwo
- leśnictwo                                     
- transport i łączność
- turystyka                                            
- gospodarka mieszkaniowa
- działalność usługowa
- administracja publiczna
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
  nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- obsługa długu publicznego
- różne rozliczenia
- oświata i wychowanie
- ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- kultura fizyczna
- wydatki nie wygasające
 Przedstawiła też przychody i rozchody budżetu w 2012 roku oraz szczegółowo  omówiła realizację wydatków majątkowych.  
 Poinformowała o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień  30 czerwca 2012 roku.
 Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą  nr 0007.98.2011 w dniu 22 grudnia 2011 roku. W okresie I półrocza w  Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany.

 W wyniku wprowadzonych zmian budżetu plan dochodów ogółem ustalono w  wysokości 27.263.858,19 zł. Dochody zwiększyły się w stosunku do planu  początkowego o 323.915,19 zł. Ponadto nastąpił również wzrost wydatków do kwoty 30.518.464,62 zł. Wprowadzenie do planu wydatków i przychodów wolnych środków pieniężnych wskazuje deficyt w wysokości 3. 254,606,43 zł.
 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zmniejszyła  się z 7,81 % do 7,68 %.
 Natomiast prognoza w dwóch kolejnych latach przedstawia się następująco :  
 rok 2013:
 - prognozowana kwota dochodów ogółem                     -  27.297.680,00 zł    
 - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek     -     2.128.736,53 zł.
 - relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów -  7,80 %
 rok 2014 :
 - prognozowana kwota dochodów ogółem                     -  27.715.122,00 zł    
 - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek     -     1.358.875,78 zł.
 - relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów -  4,90 %
 Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają 15 % planowanych dochodów  budżetu gminy.      
 Uwag i wniosków nie było.
 Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.

Do p-ktu 7


       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                                      
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania było 15 „ za” było 15 głosów  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.  
    
Do p-ktu 8
                                   
          Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2012-2027  przedstawiła  Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027 dokonano w związku z wprowadzonymi zmianami budżetu Gminy w zakresie wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków bieżących ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), wydatków majątkowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, związanych z funkcjonowaniem organów jst, bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp.
Dokonano następujące przedsięwzięcia : „ Bajkowe przedszkole ”
„ Wystarczy chcieć- aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin
Powiatu Tureckiego”, „ Równy start w przyszłość”.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                             
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2012-2027 odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2012-2027 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.    

Do p-ktu 9
               
                    
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi  wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych  przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Olejnik
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowa, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi  wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi  wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych    została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.    

Do p-ktu 10
                                 
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów  Aleksandrów, Jakubka, Józefina  przedstawił Wójt Mirosław Broniszewski. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina uzyskał wszystkie wymagane uzgodnienia oraz został zaopiniowany przez wszystkie organy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie został wyłożony do publicznego wglądu oraz przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami określonymi w projekcie planu.
      Mając na uwadze zachowanie ładu zagospodarowania przestrzennego oraz ochronę środowiska naturalnego zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. precyzuje zasady zagospodarowania terenów rolniczych, terenów eksploatacji powierzchniowej i lasów oraz wprowadzenia maksymalnie trzynastu elektrowni wiatrowych na teren objętym opracowaniem zmiany planu.
Uchwalenie zmiany planu będzie podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, które umożliwią rozwój odnawialnych źródeł energii na zrekultywowanych terenach po kopalni węgla brunatnego.
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.  

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów  Aleksandrów, Jakubka, Józefina  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów  Aleksandrów, Jakubka, Józefina          została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.    

Do p-ktu 11
                                   

          Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok przedstawiła Inspektor Marzena Macikowska.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Mirosław Broniszewski. Stawki podatku od nieruchomości zostały określone dla poszczególnych grup podmiotów opodatkowania tj. gruntów, budynków i budowli. Obniżeniu uległy roczne stawki podatku do kwot określonych w  § 1 ust.1 pkt.2,3 i 4 orazust.2 pkt.1,2,3,5. Przyjęte stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w powołanym wyżej obwieszczeniu.  
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 14, „ za” było 14 głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.    

Do p-ktu 12
                                   
  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok   przedstawiła Inspektor Jolanta Miśko.                                               
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.      
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2012 rok  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały  poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było
14, „ za” było 14 głosów,  „przeciwnych” i  „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.


Do p-ktu 13


           Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawiła Inspektor Marzena Macikowska.
Uwag i wniosków nie było.                                       
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                                                                       
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie opłaty targowej rok została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania było 15 „za ”było 14 głosów „ przeciwnych ”i  „ wstrzymujących ”nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.    

Do p-ktu 14

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki  Publicznej Gminy Przykona  przedstawiła Dyrektor Ewa Banasiak Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowa, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.      
Projekt uchwały w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki  Publicznej Gminy Przykona  odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie Statutu Centrum Kultury Biblioteki  Publicznej Gminy Przykona została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.    

Do-pkt 15

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej- świetlic wiejskich przedstawiła Inspektor Ewa Dygas.  
Uwag i wniosków nie było.     
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowa ,Spraw i Społecznych – Stanisław Bryl.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej- świetlic wiejskich odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej- świetlic wiejskich została podjęta jednomyślnie tj. na stan 15 radnych, obecnych na sali podczas głosowania było 15, „ za” było 15 głosów, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.         
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.
                
Do-pkt 16

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił:

Mirosław Broniszewski Wójt Gminy, Roman Marciniak Zastępca Wójta i Zbigniew Bartosik Starosta. Wójt podziękował wszystkim za podziękowania.
Na wniosek radnego Marcina Czai prosił starostę o umieszczenie wiaty przystankowej w pasie ruchu drogowym przy drodze powiatowej.
Na wniosek radnego Jerzego Rosiak w sprawie lampy ulicznej powiedział, że będzie załatwiona, natomiast wycinka drzew i krzewów przy rzece Kiełbasce trzeba będzie wyciąć, ale wycinka musi być uzgodniona z właścicielami.
Na wniosek radnej Ewy Zwolińskiej, poinformował, że szyby w wiatach służą do ochrony przed wiatrem, deszczem, prosił, żeby nie wybijać, ale postaramy się uzupełnić.
W tym punkcie głos zabrał Starosta Zbigniew Bartosik, podziękował za podziękowania. Następnie poinformował, że w miarę możliwości finansowych zgłaszane wnioski i interpelacje postara się załatwić.
Prosił o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg z prośba o przestawienie wiaty przystankowej z drogi gminnej na drogę powiatową.
Natomiast w sprawie ustawienia sierżantów w miejscowościach Laski, Sarbice poinformował, że komisja do oznakowań stwierdzi zasadność postawienia sierżantów.       

Do pkt-17
   
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali:

1.  Ryszard Papierkowski  – poinformował, o pozostawieniu bałaganu przez  firmę składującą grysik, prosił o posprzątanie terenu.
     Zwrócił się z apelem do radnych, sołtysów oraz ich rodzin do udziału w Konkursie Recytatorskim pod hasłem „ Twórczość Jana Pawła II ”, który odbywa się w miesiącu październiku.
Prosił o zadbanie o swoich rolników, w sprawie uprawy kukurydzy, ponieważ firma odbiera każdą ilość kukurydzy po dobrej cenie.
Roman Marciniak Zastępca Wójta wyjaśnił wątpliwości, że wszyscy rolnicy wiedzą. Przedstawiciele firmy najpierw dotarli do większych rolników z propozycją uprawy kukurydzy.    
Czesław Witczak Przewodniczący Rady Gminy powiedział, czy jest potrzeba nasadzenia drzewu przy drodze w kierunku zbiornika, z uwagi na bezpieczeństwo.
     
2. Mirosław Sekura – w sprawie remontu chodnika w Przykonie.
   Na bieżąco odpowiedzi udzielił Zbigniew Bartosik Starosta, poinformował,  że po wymianie wodociągu – nie prędzej.                                          
                    

Do pkt-18

       Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział  zamknął XXI sesję Rady Gminy Przykona.