PROTOKÓŁ nr XVII/12

PROTOKÓŁ nr XVII/12
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona

        Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 1300 otworzył XVII sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych  gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli :    Redaktor „ Echa Turku ” – Andrzej Tyczyno.
Przedstawiciel Banku Zachodniego WBK – Doradca Firmy Aleksandra Klimas, zachęcała do skorzystania z usług jej instytucji finansowej i do zaciągania kredytów, szczególnie przez  rolników na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poinformował o zdjęciu z porządku obrad punktu piętnastego dotyczącego :
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Przykona od Powiatu Tureckiego zadania będącego zadaniem własnym powiatu z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w budynku  szkoły filialnej w miejscowości Sarbice, ponieważ radni potrzebują czasu na przemyślenie tego projektu.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego  porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.  Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.  Interpelacje i wnioski radnych.
6.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji  celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie  „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej ”.  
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób  fizycznych.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona. 
15.  Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia  prawa w uchwałach Rady Gminy  nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia  2012  r. nr 0007.121.2012 z dnia  15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 r.  z dnia 15 marca 2012 r.
       – podjęcie uchwały.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „ Adamów ”Spółki Akcyjnej. 
17.  Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski radnych.   
18.  Wolne wnioski i zapytania.
19.  Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Przykona.
                                                               
Proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad :
-  kto jest „za”
- kto jest „przeciw”
- kto się „ wstrzymał ”

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Do p-ktu 3

           Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XVI/12  z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 15 marca  2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.

Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XVI sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XVI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.                                                                          
      

Do p-ktu 4

          Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy  radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
                                          
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 

                                                                                         
Do p-ktu 5

1. Marcin Czaja    –   zwrócił się z prośbą o poprawę jakości wody w Gąsinie.                 
                                  prosił o ustawienie przez powiat drogowskazu na Gąsin w
                                  Kaczkach Plastowych, ponieważ kierowcy niezorientowani
                                  błądzą,          
                                  - naprawa nawierzchni asfaltowej,
                                  - wycinka drzew od Wietchinina do Gąsina,

2. Jerzy Rosiak      -   podziękował za postawioną wiatę przystankową w
                                   Laskach, prosił o oczyszczenie rowu od krzyża w lewo,
                                   oraz wycinkę krzewów przed i za kanałem,
3. Mirosław Sekura – w sprawie naprawy drogi dojazdowej do pół przy kanale
                                    od posesji p.  Dygasa do posesji p. Makówki.
4. Józef Cieślak   -    w sprawie publikacji protokołów z posiedzeń w internecie,
                                  naprawy drogi  Psary – Gajówka , poinformował, że jest
                                  niezadowolony z krawężników przy kościele w Psarach               
                                  ponieważ samochody w nie uderzają,
                                 - podziękował za naprawę  siatki na „ Orliku ”w Psarach.
                                 - zgłosił nie posprzątanie terenu po wypadku w Dąbrowie,
5. Stanisław Bryl  –  podziękował radnemu powiatowemu Wojciechowi
                                  Ruskowi za spowodowanie skierowania równiarki, ale
                                  radości było tylko dwa dni, ponieważ samochody
                                  ciężarowe pewnej firmy ponownie ją zniszczyły, jego
                                  zdaniem firma powinna na swój koszt co najmniej raz w
                                  miesiącu puszczać tam równiarkę,  prosił o konkretniejsze
                                  naprawy,  w sprawie przejścia dla pieszych,    
6. Wojciech Bartosik  – w sprawie dziur na drodze w Bądkowie Pierwszym .                                       
7. Maciej Bednarek – w sprawie naprawy dróg na kanale przy rzece Teleszynie
                                   oraz wyrw na kanale spowodowane przez obecne tam
                                   „ bobry ”                                     
8. Andrzej Gorzelańczyk – zwrócił się z prośba o równiarkę na drogę,
9. Andrzej Albert  -   w sprawie odnowienia chodnika w Boleszczynie i wiaty
                                  przystankowej,
10. Krzysztof  Kałużny – w sprawie budowy chodnika przy drodze w Smulsku,
                                         oraz odnowienia przejścia dla pieszych koło posesji
                                         p. Świtaj.  

      
  Do p-ktu 6
                                    
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r. przedstawiła inspektor Marzena Macikowska.
Wydano na ten cel ponad 147 tys. zł. głównie na kulturę, sport, pomoc społeczną i przeciwdziałanie patologiom. Rozstrzygnięto dwa konkursy, na które wpłynęło 12 projektów , z czego w przypadku 11 podpisano umowy.
Składały się głównie organizacje z terenu gminy Przykona: UKS Zryw, UKS Pegaz, UKS Iskra, GKS Teleszyna Przykona i Stowarzyszenie Sokół.
Dotacje poza konkursem otrzymała OSP w Boleszczynie na organizację zawodów sportowo-pożarniczych.   
Uwag i wniosków nie było.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.
stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu.

Do p-ktu 7
           
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona  przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski, na zgłaszanie wniosków dano właścicielom gruntów dwa miesiące po to aby nie dochodziło do sytuacji, że studium zostanie przygotowane, a na drugi dzień pojawią się
chętni do dokonania kolejnych zmian. 
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „ za” głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu.          
                                                          
Do p-ktu 8
           
       Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska dochody  zwiększono o 261 tys. zł. Złożyły się na to dotacje celowe i zwrot akcyzy za paliwa rolnicze oraz zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne. Wyrażono zgodę na udzielenia pomocy finansowej powiatowi tureckiemu na remont dróg Sarbice- Słomów- Smulsko i Kaczki Średnie – Przykona.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Mirosław Broniszewski  podziękował staroście i radnemu Wojciechowi Ruskowi za wprowadzenie tych inwestycji do budżetu powiatu. Gmina dołoży do mającej kosztować 480 tys. złotych inwestycji 120 tys. Dofinansowanie w wysokości ponad 40 tys. zł. otrzyma województwo wielkopolskie na wykonanie inwestycji pt. konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej” 

Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały  poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania
14 było „ za” głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu.

Do p-ktu 9

            Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2012-2027 przedstawiła Skarbnik Gminny Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.                                                   
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.                                                                                                      
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona  na lata 2012-2027  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za ” głosów „ przeciwnych ”i „ wstrzymujących ” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.
                                                                                            
Do p-ktu 10

       Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.                                               
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                                 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na remont dróg powiatowych nr 4506 P i nr 4498 P została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 14 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.
                     
Do p-ktu 11               

Uzasadnienie do uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej ”przedstawił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski.                                              
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                                       
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „ Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej ”  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 13 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.


Do p-ktu 12               


Uzasadnienie do uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób  fizycznych  przedstawiła inspektor Monika Szymanowska.                                       
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                        
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Przykona na grunt stanowiący własność osób  fizycznych  została podjęta jednomyślnie tj. na stan 13 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 13 było „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do p-ktu 13                      
                                   
       Uzasadnienie do uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona przedstawił Zastępca Wójta Roman Marciniak wyjaśnił, że spowodowane jest to koniecznością uregulowania własności gruntów pod drogami, biegnącymi miejscami przez prywatne działki. Jest to droga Przykona- Wichertów.
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                                       
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.       

           
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonych w miejscowości Przykona została podjęta jednomyślnie  tj. na stan 13 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 13 było „za”,  „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.

Do p-ktu 14                      
                                   
       Uzasadnienie do uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych  nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez  Gminę Przykona   przedstawiła Dyrektor ZOS Krystyna Szwankowska.                                              
Uwag i wniosków nie było.
Opinie komisji stałych o projekcie uchwały odczytał  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.                            
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwał poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych  nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez  Gminę Przykona  została podjęta jednomyślnie  tj. na stan 14  radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 głosów było „ za ”  „ przeciwny” i  „wstrzymujący” nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.

Do- pkt 15
  
  Uzasadnienie  rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia  prawa w uchwałach Rady  Gminy  nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia  2012  r. nr 0007.121.2012 z   dnia  15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 r.  z dnia 15 marca 2012 r.  – podjęcie uchwały, przedstawił  Radca Prawny Wojciech Garczyński twierdzi, że zarzuty postawione przez sarbickie komitety są bezpodstawne, w mojej ocenie argumenty nie są zasadne i nie są naruszone prawem. 
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Grzegorz Pietrzak.                                       
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia  prawa w uchwałach Rady  Gminy  nr 0007.104.2012 z dnia 24 stycznia  2012  r. nr 0007.121.2012 z   dnia  15 marca 2012 r. oraz nr 0007.122.2012 r.  z dnia 15 marca 2012 r.   została podjęta tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia
13 było „za”,  i 1 głosie „przeciwnym” „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.

Do- pkt 16

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „ Adamów ”Spółki Akcyjnej przedstawiła inspektor Monika Szymanowska, gmina dokona zamiany działek o powierzchni 2,7 ha z „ KWB” Adamów.
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.                                       
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.              
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.                                        
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność i prawo użytkowania wieczystego KWB „ Adamów ”Spółki Akcyjnej  została podjęta  tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 14 było „za”, „przeciwnych” i „wstrzymujących” nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14 do Protokołu.

Do p-ktu 17
                                                                                     
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił :

     Wójt Gminy Mirosław Broniszewski  udzielił odpowiedzi na wnioski radnych :
Na wniosek radnego Marcina Czai w sprawie poprawy jakości wody w miejscowości Gąsin . Na poprzedniej sesji wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne jakim jest budowa wodociągu Przykona-Gąsin .

Od tamtej pory zostały wykonane mapy do celów projektowych oraz zlecony projekt techniczny na w/w wodociąg. Projekt ma być wykonany do 15.06.2012 r. Gmina robi wszystko aby inwestycja była w tym roku wykonana, co pozwoli mieszkańcom Gąsina na korzystanie z dobrej jakości wody z hydroformii w Przykonie. 
W sprawie naprawy nawierzchni do lasu – nie była przewidywana w budżecie gminy. Do realizacji będą możliwe zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Najpilniejsze drogi do naprawy to Gąsin, Boleszczyn, Żeroniczki.  
W sprawie wyrw na kanale spowodowane obecnością „ bobrów” – jest problem w związku z ochroną środowiska – czy możemy wchodzić.
Radny Józef Cieślak – protokoły są dostępne w internecie dopiero po przegłosowaniu. 
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski  zaprosił wszystkich obecnych  na uroczystość obchodów  Świąt Majowych w dniu 3 maja 2012 roku na godzinę 1115   .

Do p-ktu 18

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1. Stanisław Grzelka -  poinformował o braku barierek w Żeroniczkach
                                      ( zginęły ) 
2. Czesław Witczak – prosił o zmotywowanie firmy do naprawy drogi w Gajówce.
Mirosław Sekura w imieniu Komendanta jak i własnym zaprosił na posiedzenie z okazji Świętego Floriana patrona strażaków do udziału w uroczystości w dniu 5.05.2012 r. o godz. 1430 .

Do p-ktu 19

           Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XVII sesję Rady Gminy Przykona.