PROTOKÓŁ nr XVI/12


PROTOKÓŁ nr XVI/12
z sesji Rady Gminy Przykona
odbytej w dniu 15 marca 2012 roku
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przykona
 

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak o godz. 13:00 otworzył XVI sesję Rady Gminy Przykona i po powitaniu radnych i zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie z załączoną listą obecności aktualnie na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki Nr 1 i 2 do Protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli : Redaktor „ Echa Turku " - Andrzej Tyczyno.
Redaktor - „ NET "Arkadiusz Wszędybył
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak zapytał czy są uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad.

Uwag i wniosków nie było.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytany porządek obrad poddał pod głosowanie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie i Gminnego Ośrodka Kultury i zapoznanie się z planem pracy na 2012 rok.
7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz
sołecki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespół Szkół w Przykonie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w
Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie,
i Gimnazjum w Przykonie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Laski.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy Przykona.


Proszę o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad :
- kto jest „za"
- kto jest „przeciw"

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad :

- kto jest „za"
- kto jest „przeciw"
- kto się „wstrzymał"

Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.


Do p-ktu 3

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół nr XV/12 z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 28 lutego 2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią i wnieść uwagi.

 

Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono i Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XV sesji bez odczytywania i przeprowadził głosowanie.
Protokół z XV sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie tj. na stan 15 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.

Do p-ktu 4

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak poprosił o zgłaszanie uwag  wniosków.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik r 3 do Protokołu.

Do p-ktu 5

1. Maciej Bednarek - w sprawie oczyszczenia ciągu pieszo-rowerowego od Rogów do Przykony. Wnioskował, by usunąć naniesiony przez wodę spływającą z wałów piasek.
Należałoby to zrobić dość szybko, bo rozpoczął się już sezon rowerowy.
2. Józef Cieślak - podziękował za postawienie znaku ( sierżanty ) w sprawie naprawy ogrodzenia na boisku za bramką.
3. Czesław Witczak - w sprawie usunięcia pnia po wyciętej akacji przy drodze w Gajówce, który stanowi zagrożenie. Zdaje sobie
sprawę, że wyrwanie go grozi uszkodzeniem asfaltu, ale problem należy w ten, czy inny sposób rozwiązać.
4. Andrzej Gorzelańczyk - zapytał czy mamy informację w sprawie budowy drogi do Wieścic. płożonej na terenie dwóch gmin,
oraz w sprawie tablicy „ teren zabudowany "przy wjeździe z drogi krajowej do Ewinowa.
5. Stanisław Bryl - podziękował panu Starości za uruchomienie promu oraz ponownie zgłosił problem rozwiązany z drogą Posoka-
Warenka rozjeżdżoną przez pojazdy KWB" Adamów "
6. Mirosław Sekura - w sprawie drogi dojazdowej do pól przy kanale Przykona, oraz żwirowanie drogi.
7. Czesław Witczak - zwrócił się z prośba do przedstawiciela Izby Rolniczej, jakie działania podjęto w kwestii wspierania rolników, o
którym wymarzły zasiewy zbóż ozimych.
Jego zdaniem, straty w gminie sięgną 60 % zasiewów.
8. Krzysztof Kałużny - delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpowiedział, że Izby czekają na fundusze.
w sprawie dokończenia budowy chodnika przy drodze w Smulsku, oraz zamontowanie barierki przy drodze na posadzie.


Do p-ktu 6

Informację na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie i Gminnego Ośrodka Kultury i zapoznanie się z planem pracy na 2012 rok przedstawiła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie Ewa Banasiak powiedziała, że na terenie całej gminy działają dwie placówki biblioteczne:
- Gminna Biblioteka w Przykonie
- Filia w Radyczynach
Gminna Biblioteka Publiczna w Przykonie i Filia w Radyczynach na koniec 2011 roku posiadały księgozbiór liczący 18.034 woluminy. Z tego 4.994
przypada na Filię w Radyczynach. Obie biblioteki prenumerują razem 32 tytuły czasopism. Do obu placówek w 2011 roku zakupiono łącznie 539
woluminów w tym 96 książek zakupiono dla Filii w Radyczynach . Wszystkie zakupione pozycje zostały sklasyfikowane i wprowadzone do elektronicznej bazy danych.
W 2011 roku biblioteki zarejestrowały 822 wszystkich użytkowników biblioteki w tym 719 czytelników ( co stanowi 16,72 % czytających) z tego
193 we Filii w Radyczynach. Ogółem wzrost czytelników w stosunku roku ubiegłego to 73 Łącznie wypożyczono na zewnątrz 6946 książek z tego
2684 we Filii.( Średnio na 100 mieszkańców wypożyczono ok. 161 książek.)
Tutaj także odnotowujemy wzrost wypożyczeń o 8840 . Na miejscu skorzystało z 311 książek.
Jeżeli chodzi o czasopisma to na zewnątrz wypożyczono 1352 tytuły, a na miejscu udostępniono 213.
Od stycznia do grudnia 2011 roku, w celu uzyskania różnego rodzaju informacji, korzystających z czytelni internetowych oraz z okazji różnego
rodzaju spotkań i konkursów biblioteki odwiedziło łącznie 74349 osób.
Następnie przedstawiła plan pracy na 2012 rok.
Uwag i wniosków nie było.
Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie i zapoznanie się z planem pracy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 4
do Protokołu.

Informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury i zapoznanie się z planem pracy na 2012 rok przedstawiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Banasiak .

Gminny Ośrodek Kultury ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Przykonie. Do swojej dyspozycji ma dwa pomieszczenia na parterze oraz trzy pomieszczenia w piwnicy. W pomieszczeniu na parterze oraz znajdują się stanowiska komputerowe oraz trzy pomieszczenia w piwnicy. W pomieszczeniu na parterze znajdują się stanowiska komputerowe oraz odbywają się próby orkiestr. W pomieszczeniach piwnicy swoje miejsce znalazło kółko plastyczne  Kasztanka" oraz Klub Seniora „ Zacisze ". GOK ma możliwości korzystania także z sali widowiskowej w OSP. Od lutego 2010 roku GOK przejął pod opiekę Centrum Kształcenie w Smulsku.
Uwag i wniosków nie było.
Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury i zapoznanie się z planem pracy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 5
do Protokołu.

Do p-ktu 7

Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie
Elżbieta Rogowska poinformowała, że budżet w wysokości 2.044.790 zł. z tego wykorzystano kwotę 1.913,138 zł. co stanowi 94 % budżetu. Znaczna część środków tj. 1.192.292 zł została przekazana na realizację wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków z funduszu alimentacyjnego.
W roku ubiegłym ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 360 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne pobrało 90 osób, świadczenia pielęgnacyjne 11 osób, natomiast fundusz alimentacyjny wypłacono 21 rodzinom. Zadania te są w całości finansowane z budżetu Państwa.
Natomiast w ramach funduszu alimentacyjnego zajmujemy się dłużnikami alimentacyjnymi, występujemy z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika tj. przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, w którym ustalona jest sytuacja zawodowa, rodzinna i materialna, pobieramy oświadczenia majątkowe i przekazujemy komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.
W ubiegłym roku 52 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi w wysokości 600 zł z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata tych świadczeń w całości finansowana jest ze środków gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 2007 r.
Świadczeniami społecznymi zostało objętych 129 rodzin o łącznej liczbie osób w tych rodzinach 468.
Od stycznia do grudnia 2011 r. na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób wydatkowano kwotę 28 307,04 zł.
Pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymało 21 osób , łącznie na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 28 837 zł.
Bezpłatnym dożywieniem objętych było 148 dzieci. Dożywianie prowadzone
jest w szkołach na terenie gminy oraz w Liceum Ogólnokształcący, Technikum w Turku i Kaczkach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku, Koninie.
W miesiącu sierpniu 10 dzieci z terenu gminy skorzystało z bezpłatnych 2 tygodniowych kolonii zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „ Sokół "organizujemy spotkanie Wielkanocne, w którym bierze udział 70 rodzin. W okresie Bożonarodzeniowym, co roku odbywają się spotkania dla dzieci z okazji Gwiazdki oraz Spotkanie opłatkowe dla seniorów.
Współpracujemy z bankiem Żywności w koninie. Bierzemy czynny udział w zbiórkach żywności, które następnie trafiają do naszych podopiecznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr6 do Protokołu

Do p-ktu 8

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy a 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Andrzej Albert.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwał w sprawie mian w budżecie gminy na 2012 r. została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 4 było „ za" głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu.

Do p-ktu 9

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027
przedstawiła Skarbnik Gminny Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie stałych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata 2012-2027 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania 14 było „za " głosów „ przeciwnych "i „ wstrzymujących " nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu.

Do p-ktu 10

Uzasadnienie do uchwały w sprawie : wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki przedstawiła Skarbnik Gminny Maria Świerczyńska.
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 14 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9 do Protokołu.

 

Do p-ktu 11

Uzasadnienie do uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012 przedstawiła inspektor Bożena Świtaj.
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2012 została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 14 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10 do Protokołu.

Do p-ktu 12

Uzasadnienie do uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespół Szkół w Przykonie.
przedstawił doradca oświatowy Tomasz Poniecki.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Mirosław Broniszewski, odpowiedzialnością za łączenie szkół obarczył ministrów edukacji narodowej i finansów, którzy przekazują na barki samorządów utrzymanie szkół. Powiedział, że liczba uczniów malej, a nauczycieli rośnie. Dziesięć lat temu Sarbice i Boleszczyn były w opinii Wójta szkołami z ponad setką uczniów w każde, teraz jest po czterdzieści uczniów, nie licząc oddziałów przedszkolnych. Na dodatek w Boleszczynie połowa uczniów pochodzi spoza gminy. W Sarbicach kształtuje się to na poziomie 20 % Subwencja oświatowa wynosi 4.800,000 zł. a gmina dokłada drugie tyle do utrzymania placówek oświatowych. Zmusza nas to do szukania oszczędności. Zaznaczył, że nie mogą na tym w żaden sposób ucierpieć uczniowie. Wspomniał też o płacach nauczycieli w podwyżkach i dodatkach, za co odpowiedzialnością obarczył Sejm.
Wójt Gminy Mirosław Broniszewski poinformował, że szkoła w Sarbicach wystąpiła o odroczenie przekształceń do 2013 roku, aby mogła zakończyć realizowane projekty. Padła propozycja przejęcia szkoły przez stowarzyszenie.
Przedstawił, pomysł na utworzenie w Sarbicach „ schroniska młodzieżowego.
Można na to otrzymać subwencję oświatową w wysokości do 60 tys. zł. rocznie.
1. Marek Bober - zaapelował aby podjąć tą uchwałę od 2013 roku.
2. Stanisław Bryl - powiedział, że był dotychczas bardzo małomówny, po ostatnim spotkaniu z radnymi w sprawie szkoły nabrał przekonania, że istnieje szansa na jej samodzielne przetrwanie. Szczególnie przemówiły do niego zapewnienia
dyrektorki o zmniejszeniu wydatków. Prosił o zmodyfikowanie tej uchwały, dać Światło nadziei.
3. Andrzej Albert - prosił aby traktować te szkoły tak samo, jak przekształcić to obie szkoły w Sarbicach i Boleszczynie.
4. Marek Bober - wnioskował o zmianie zapisu w tej uchwale w § 1 pkt 1 i 2 zapisu termin na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak wniosek poddał pod głosowanie.
- kto jest „za" 2 głosy
- kto jest „przeciw" 12 głosów
- kto się „wstrzymał" -

Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sarbicach i Szkoły Podstawowej w Boleszczynie w filię Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie w Zespół Szkół w Przykonie została podjęta tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 12 głosów było „za", 2 głosy „przeciwne" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11 do Protokołu.

Do p-ktu 13

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie,
i Gimnazjum w Przykonie przedstawił doradca oświatowy Tomasz Poniecki.
Uwag i wniosków nie było.
Opinie komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych Stanisław Bryl.

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwał poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie i Gimnazjum w Przykonie została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas głosowania
12 głosów było „ za " 1 głos „ przeciwny" i 1 głos „wstrzymujący".
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 12 do Protokołu.


Do- pkt 14

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Laski przedstawił
Kierownik referatu Jan Kończak.
Uwag i wniosków nie było.
Opinię Komisji stałych o projekcie uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Andrzej Albert.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bednarek.
Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak odczytany projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu stwierdził, że Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości położonej w miejscowości Laski została podjęta jednomyślnie tj. na stan 14 radnych obecnych na sali podczas posiedzenia 14 było „za", głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących" nie było.
Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13 do Protokołu.

Do p-ktu 15

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych udzielił :

Wójt Gminy Mirosław Broniszewski udzielił odpowiedzi na wnioski radnych :
Sprawy gospodarcze : ciąg pieszorowerowy, sierżanty, droga nad kanałem, jak tylko warunki klimatyczne pozwolą to wchodzimy z pracami. Przed świętami pierwsze roboty mogą ruszyć.

Napraw uszkodzonej siatki na boisku w Psarach, zainstalowanie barierki w Boleszczynie, uzupełnienie tablicy miejscowości, przyjrzymy się sprawie
i zostanie wykonane.
Starosta Zbigniew Bartosik poinformował, że przejdzie równiarka po drodze Posoka -Warenka.
Radny Powiatowy Wojciech Rusek - prosił Wójta Gminy o wystąpienie z pismem do Nadleśnictwa o wykonanie prac związanych z wyrębem lasu, wykonaniem przepustu itp.

Do p-ktu 16

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrali :

1. Andrzej Gorzelańczyk - zapytał, czy wszystkie chętne dzieci mogą skorzystać z „Zielonej Szkoły".
Na bieżąco odpowiedzi udzielił Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Nowak, zapewnił, że tak.
2. Ryszard Papierkowski - podziękował za podjętą decyzję uchwalenia funduszu sołeckiego.
3. Jan Stasiak - poinformował , że samochody nadleśnictwa niszczą drogę, pod dźwig nie podkładają podkładów i w ten sposób niszczą
asfalt.
Odpowiedzi udzielił radny powiatowy Wojciech Rusek, z tego co mu wiadomo kierowcy posiadają podkłady ale nie zawsze ich używają. Brak dyscypliny pewnych grup ludzi.


Do p-ktu 17

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Witczak podziękował za udział i zamknął XVI sesję Rady Gminy Przykona.