rok 2020

PROTOKÓŁ Nr XX/ 2020

PROTOKÓŁ Nr XX/2020

z Sesji Rady Gminy Przykona

z dnia 23 lipca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali OSP Przykona – świetlica wiejska. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności ( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 )

W obradach uczestniczyli:

1. Mirosław Broniszewski - Wójt Gminy Przykona
2. Roman Marciniak – Zastępca Wójta Gminy
3. Barbara Zając – Główna Księgowa
4. Dyrektor Biura Projektów Strategicznych Energa Invest - Szymon Wojnicki
5. Kierownik projektu Farma Wiatrowa Przykona - Krzysztof Mazur
6. Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny
7. Maciej Sytek - pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds.
restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej

8. Sołtysi
9. Pracownicy Urzędu Gminy Przykona

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2.

Ad.1

Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Maksymilian Majchrzak otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy Przykona. Powitał Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, zaproszonych gości, radnych, sołtysów oraz wszystkich oglądających transmisję online.

Przewodniczący Rady Maksymilian Majchrzak stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona wnioskował o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025, a następnie poddał porządek obrad pod głosowanie.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Transformacja energetyczna na terenie Gminy Przykona.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Laski oraz Gąsin Gmina Przykona.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.
20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie za 2019 r.
21. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Przykona.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół Nr XIX z sesji Rady Gminy Przykona odbytej w dniu 24 czerwca 2020 roku był wyłożony do wglądu
w Biurze Rady Gminy, wszyscy radni mogli zapoznać się z jego treścią
i wnieść uwagi. Do dnia sesji uwag takich nie zgłoszono. Przewodniczący wnioskował o przyjęcie Protokołu z XIX sesji bez odczytywania, a następnie przeprowadził głosowanie.

 

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Protokół z XIX sesji Rady Gminy Przykona został przyjęty jednomyślnie.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

Informację z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy radni otrzymali w dniu sesji. Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak poprosił  o zgłaszanie uwag i wniosków.

Radny Andrzej Gorzelańczyk zapytał czego dotyczyło spotkanie z Wiceprezes Rady Ministrów Jadwigą Emilewicz.

Wójt Gminy Mirosław Broniszewski odpowiadając na zapytanie Radnego Andrzeja Gorzelańczyka poinformował, że spotkanie dotyczyło problemów związanych ze sprawiedliwą transformacją energetyczną.

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.4

Transformacja energetyczna na terenie Gminy Przykona.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski przedstawił przybyłych gości jednocześnie informując, że osoby te przyczyniły się w dużej mierze do rozwoju Gminy Przykona. ,,Obszar Wielkopolski Wschodniej jest obszarem głębokiej transformacji energetycznej. Wygaszany jest przemysł paliwowo-energetyczny w naszym powiecie. W 2009 roku z ówczesnym zarządem kopalni podpisany został list intencyjny w sprawie powstania na terenach pokopalnianych parku energetycznego”- powiedział Wójt Gminy.

Starosta Powiatu Tureckiego Dariusz Kałużny zabrał głos w sprawie odnawialnych źródeł energii gdzie w ostatnim czasie Gmina Przykona stała się liderem.

Starosta poinformował że została podpisana umowa na przebudowę chodnika w miejscowości Przykona etap III oraz podziękował Radzie Gminy oraz Wójtowi Gminy za dofinansowanie do przebudowy drogi w miejscowości Gąsin.

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Maciej Sytek przedstawił informacje dotyczące wielkości funduszy dla sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Starosta Dariusz Kałużny zwrócił się z wnioskiem do Pana Macieja Sytka w sprawie Apelu Kolej Plus.

Dyrektor Biura Projektów Strategicznych Energa Invest - Szymon Wojnicki oraz Kierownik projektu Farma Wiatrowa Przykona - Krzysztof Mazur poinformowali o zakończonym projekcie budowy Farmy Wiatrowej Przykona, udzielając informacji dotyczących procesu budowy farmy.

Radny Marek Urbaniak poprosił o udostepnienie prezentacji przedstawionej przez Energe Invest.

Radny Andrzej Marczyński – złożył zapytanie do Wójta Gminy odnośnie określenia potencjalnych dochodów z podatków przysługujących Gminie Przykona
w związku z funkcjonowaniem na terenie gminy elektrowni fotowoltaicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak ogłosił przerwę.

Ad.5

Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do biura rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych.

Ad.6

Wnioski radnych.

Radny Łukasz Sadłowski – wnioskował o odkrzaczanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Przykona. Radny prosił również o udzielenie informacji dotyczących specjalnych przewozów dzieci .

Radny Krzysztof Dygas – odczytał rezygnacje z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz prosił o podjęcie przez Radę Gminy uchwały o rezygnacji z Komisji.

Radny Andrzej Marczyński – zabrał głos w sprawie opieki nad bezpańskimi zwierzętami. Radny poinformował, że po zapoznaniu się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z petycją dotyczącą ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro skażeniem petycja została postawiona bez rozpatrzenia,

Ad.7

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara
Zając. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 4

Ad.8

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Główna Księgowa Barbara
Zając. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020-2026 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 5

Ad.9

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 6

Ad.10

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 7

Ad.11

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 8

Ad.12

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-renów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 9

Ad.13

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Krystyna Kuźnicka. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 10

Ad.14

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Laski oraz Gąsin Gmina Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił podinspektor Tomasz Rosiak. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Laski oraz Gąsin Gmina Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 11

Ad.15

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił podinspektor Tomasz Rosiak. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 12

Ad.16

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Marta Nita. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019 r. została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 13

Ad.17

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił inspektor Zbigniew Bartosik. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021 została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 14

Ad.18

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił inspektor Zbigniew Bartosik. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przed-szkolnym została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 1

Ad.19

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła inspektor Anna Robaszek. Przewodniczący Rady poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Uchwała w sprawie zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona została przyjęta.

Podjęta uchwała stanowi załącznik Nr 16

Ad.20

Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie za 2019 r.

Sprawozdanie przedstawiła inspektor Anna Robaszek.

Sołtys Wojciech Nowakowski wnioskował aby podczas następnego opłatka wcześniej informować sołtysów.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 16

Ad.21

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Ad.22

Wolne wnioski i zapytania.

Z powodu wcześniejszej nieobecności Wójta Gminy Przykona, Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak wrócił do punktu 5 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Łukasz Sadłowski – wnioskował o zaproszenie na następną sesję przedstawicieli bioelektrowni Przykona oraz o zakup wideorejestratorów do autobusów szkolnych.

Radny Marek Urbaniak- zabrał głos w sprawie zmian w budżecie gminy dotyczących przebudowy dróg gminnych.

Radny Krzysztof Dygas – zapytał z jakim prawnikiem konsultowana była ważność złożonej przez niego ustnie rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak – poinformował. że rezygnację radnego Krzysztofa Dygasa konsultował z Radcą Prawnym Wojciechem Garczyńskim.

Sołtys Jacek Kończak – wnioskował o wykonanie destruktu na drodze Wichertów-Przykona.

Sołtys Józef Potasiński – zapytał o przeznaczenie budynku po Szkole Podstawowej w Boleszczynie.

Przewodniczący Rady Gminy Przykona Maksymilian Majchrzak - odczytał Pismo od Fundacji Nowa Nadzieja dot. udostepnienia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Boleszczynie. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęło pismo od pana Janusza Zdanowicza, które radni otrzymali do zapoznania się.

Pan Janusz Zdanowicz –poinformował, że ma uwagi techniczne co do prowadzenia obrad Sesji oraz funkcjonowania strony BIP Urzędu Gminy Przykona. Pan Janusz Zdanowicz zaprezentował fragment nagrania z Sesji Rady Gminy Przykona, informując o słabej jakości głosu.

Przewodniczący Rady Gminy – podziękował Panu Januszowi Zdanowiczowi za uwagi oraz poinformował, że w najbliższym czasie zostanie zmieniony system głosowań oraz obsługi Posiedzeń Sesji Rady Gminy Przykona.

Pan Janusz Zdanowicz - poinformował o dofinansowaniach z Programu Unijnego na zakup sprzętu do obsługi posiedzeń rady.

Wójt Gminy Mirosław Broniszewski – odpowiadając Radnemu Łukaszowi Sadłowskiemupoinformował, że od poniedziałku rozpoczynają się prace nad uporządkowaniem całego odcinka chodnika przy drodze krajowej. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w roku bieżącym ma zamiar rozpocząć modernizację drogi na odcinku Przykona – Uniejów. Prowadzone są również działania nad uzyskaniem pozwoleń na rozpoczęcie prac nad modernizacją skrzyżowań w miejscowości Smulsko oraz Olszówka. Wójt Gminy zabrał głos w sprawie przetargu na dowóz dzieci do szkoły. Poinformował, że autobusy są w bardzo dobrym stanie technicznym. Najstarszy autobus jest z 2017 roku. W odpowiedzi na zapytanie Sołtysa Józefa Potasińskiego poinformował, że na chwile obecną jest jeden oficjalny wniosek Fundacji Nowa Nadzieja, jednak każde środowisko lokalne, może zgłosić propozycję zagospodarowania budynku.

Radny Krzysztof Dygas – zapytał o środki zabezpieczone w Budżecie Gminy na 2019 rok z przeznaczeniem na kościoły.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski – poinformował, że adresaci w/w środków nie spełnili formalnych wymogów, a środki niewykorzystane pozostały w nadwyżce budżetowej.

Radny Andrzej Gorzelańczyk – zapytał o możliwość budowy chodnika na odcinku Ewinów – Wichertów.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski – w odpowiedzi poinformował że Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad planuje przebudowę drogi karkowej Nr 72 w całym powiecie.

Sołtys Jan Stasiak – zabrał głos w sprawie udrożnienia rowu w miejscowości Wichertów.

Radny Krzysztof Dygas – zwracając się do Sołtysa Jana Stasiaka, poinformował że Spółki Wodne zostały wsparte przez gminę w roku bieżącym kwotą 50 000 zł.

Radny Łukasz Sadłowski – zabrał głos w sprawie działalności Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu, która w najbliższych dniach ma rozpocząć projekt pn. Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa. Projekt obejmować będzie samozatrudnionych i mikro przedsiębiorców.

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski – zabrał głos w sprawie dożynek gminnych. Wójt Gminy poinformował, że z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej odbędzie się wyłącznie msza dożynkowa.

Radny Andrzej Marczyński – poprosił o zgłaszanie informacji o błąkającym się psie do sołtysa danej miejscowości. Radny zapytał o procedurę w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Ewa Dygas- przedstawiła informacje w sprawie błąkającego się psa w miejscowości Paulinów. Wyjaśniona została procedura przekazania bezpańskich psów do schroniska.

Pan Janusz Zdanowicz – zapytał o zamieszczanie informacji o błąkającym się psie na stronie internetowej.

Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Ewa Dygas – potwierdziła, że na stronie internetowej zamieszczane są ogłoszenia o błąkających się zwierzętach na terenie gminy w celu odnalezienia właściciela zwierzęcia.

Ad.23

Zamknięcie XX sesji Rady Gminy Przykona.

 

Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak podziękował za udział w obradach i zamknął XX sesję Rady Gminy Przykona.

 

 Do pobrania:

1) imienny protokół głosowania -*.pdf

 

 

Lista wiadomości
z Sesji Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 roku
z Sesji Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 roku
z Sesji Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2020 roku
z Sesji Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 roku
z Sesji Rady Gminy Przykona z dnia 17 marca 2020 roku
z Sesji Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 roku