Ochrona danych osobowych


Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona przetwarza Państwa dane na podstawie przepisów obowiązującego prawa w celu ralizacji nałożonych na samorząd obowiążków ustawowych.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona  lub drogą e-mailową pod adresem: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Boruciński.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy Przykona, w tym realizacji Państwa praw.

Możliwy kontakt:

  • Listowny: ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
  • Pocztą elektroniczną: iodo@przykona.pl

 
 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informuję, że:

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona. Adres poczty internetowej: przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iodo@przykona.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych.
Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego, w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów szczególnych.

 

Informacje o odbiorcach danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów, z którymi współpracujemy.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)      przeniesienia swoich danych;

e)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       skargi do organu nadzorczego.

 

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne lub pomocne do realizacji celów głównych.

 

- Obowiązek informacyjny dot. petycji

- Obowiązek informacyjny dot. zwrotu podatku akcyzowego

- Obowiązek informacyjny dot. zamówienia publicznego

-Obowiązek informacyjny dot. młodocianiych pracowników

- Obowiązek informacyjny dot. rekrutacji pracowników

- Obowiązek informacyjny dot spraw USC

- Obowiązek informacyjny dot spraw ewidencji ludności

- Obowiązek informacyjny dot.dowodów osobistych