Deklaracja

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Przykona zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.przykona.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.Serwis

W urządzie Gminy Przykona przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.przykona.pl spełnia wymagania w 91.61%.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=666bbe12-6050-4853-bf69-2dc118349790

 

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.przykona.pl 19. 11. 2014r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Karol Skiba 
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Urząd Gminy Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. 63-2791046 
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email: karols@przykona.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek, przy ul. Szkolna 7 w którym siedzibę ma Urząd Gminy. przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Wejści budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowaniadla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824) w Urzędzie Gminy Przykona, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez:

    pocztę elektroniczną – na adres: przykona@przykona.pl
    telefon: 063 279 10 10

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul.Żurawia 4 A, 
00- 503 Warszawa 
Telefon (22) 461 60 00 
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl 
Adres korespondencyjny: 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa

 

Audytor: Karol Skiba

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020 -04-14

Data aktualizacji strony 2020 -04-14