Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  KARTA INFORMACYJNA             
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 279 10 29, fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
ROO-122-1
NAZWA USŁUGI
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Wydanie 2 z dnia
15.02.2005
  
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  
II. OPŁATY:
 
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)
 
 III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty pokrywającej koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji, albo wycofa wniosek
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Punkt Informacyjny Urzędu Gminy Przykona
 
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: UUstawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1198.
 
 
           
 
 
 
Do pobrania : 
Lista wiadomości